Program “Warszawa dla kobiet”

UDOSTĘPNIJ
  •  
  •  
  •  
  •  

Program “Warszawa dla kobiet”.

Powołanie pełnomocniczki ds. kobiet i Rady kobiet, programy pomocowe i bezpieczeństwa, zwiększenie dofinansowania in vitro, szczepienia przeciwko HPV i dostęp do opieki lekarskiej bez klauzuli sumienia – to główne punkty programu „Warszawa dla kobiet”.

– To był jeden z pierwszych programów, o którym mówiłem podczas kampanii – przypomniał Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy. – Uznałem, że jest on jednym z najważniejszych, bo jeśli chcemy budować Warszawę dla wszystkich, to musimy pamiętać o prawach kobiet. Realizujemy już wiele elementów tego programu, a teraz prace będą kontynuowane przy wsparciu prawdziwych ekspertek z Rady kobiety i pełnomocniczki do spraw kobiet pani Katarzyny Wilkołaskiej-Żuromskiej, która wkrótce rozpocznie pracę – ogłosił prezydent.

Do Rady kobiet prezydent m.st. Warszawy powołał: Renatę Durdę, prof. Małgorzatę Fuszarę, prof. Teresę Jackowską, Krystynę Kacpurę, Annę Karaszewską, dr Elżbietę Korolczuk, Olgę Kozierowską, Krystynę Lewkowicz, Urszulę Nowakowską, Alicję Pacewicz, dr Ewę Rumińska-Zimny, Monikę Sajkowską i  prof. Magdalenę Środę.

– Sprawy równościowe są przez państwo ignorowane, dlatego tym ważniejsze jest, aby samorządy były przyjazne i otwarte na takie inicjatywy – podkreśliła prof. Małgorzata Fuszara, członkini Rady kobiet.

Zwiększenie finasowania programu in vitro

14 lutego 2019r. Rada m.st. Warszawy przyjęła uchwałę w sprawie zmian w programie polityki zdrowotnej „Stołeczna kampania na rzecz wspierania osób dotkniętych niepłodnością z wykorzystaniem metod zapłodnienia pozaustrojowego na lata 2017-2019”. Budżet programu zwiększyliśmy o blisko 1 mln zł do 10 116 690 zł. Ponadto w WPF zostały zarezerwowane środki finansowe na kolejną edycję programu, w wysokości 10 940 170 zł rocznie.

Program szczepień profilaktycznych „HPV 12”

Program uzyskał już pozytywną opinię  Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Szczepienia powinny zacząć się w II połowie 2019 r.

Budżet programu: 2019 r. – 2 660 000 zł; 2020 r. – 6 650 000 zł; 2021 r. – 6 650 000 zł.

„Łańcucha pomocy” dla  ofiar przemocy

a)    szkolenia dotyczące podniesienia wiedzy i kompetencji pracowników żłobków i przedszkoli – regularne szkolenia osób pracujących z dziećmi nt. rozpoznawania symptomów krzywdzenia dzieci,  możliwości przeciwdziałania krzywdzeniu oraz pomocy dzieciom doznającym krzywdzenia.

b)    działania zwiększające świadomość społeczną dotyczącą zjawiska przemocy w rodzinie. Trwa realizacja współfinasowanych przez m.st. Warszawę czterech kampanii społecznych o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, mających na celu zwiększenie wiedzy mieszkańców o zjawisku przemocy w rodzinie, jej rodzajach, skutkach oraz możliwościach i miejscach uzyskania pomocy na terenie m.st. Warszawy, zwiększenie społecznej akceptacji dla reagowania na przypadki przemocy w rodzinie oraz promowanie postaw społecznych wspierających osoby doznające przemocy w rodzinie. Budżet w 2019 r. ok. 246 tys. zł.

c)    Zapewnienie wysoko specjalistycznej pomocy dla kobiet ofiar przemocy, zróżnicowanej i dostosowanej do potrzeb zgłaszających się osób – w 2019 r. realizowane są, współfinasowane przez m.st. Warszawę działania, mające na celu zapewnienie kompleksowej i interdyscyplinarnej pomocy specjalistycznej osobom i rodzinom dotkniętym przemocą oraz zwiększające dostępność i różnorodność oferty pomocy specjalistycznej adekwatnej do potrzeb osób dotkniętych przemocą w rodzinie, m.in. działania: informacyjno-konsultacyjne, interwencyjne i wspierające w formie indywidualnej i grupowej, w tym w szczególności w  zakresie pomocy psychologicznej, pedagogicznej, prawnej i socjalnej poprzez udzielanie porad i konsultacji oraz organizowanie i prowadzenie m.in. warsztatów umiejętności społecznych, warsztatów umiejętności rodzicielskich, grup psychoedukacjnych. Budżet w 2019 r. ok. 3,5 mln. zł, w tym roku planowane jest dodatkowo ogłoszenie konkursu: 2019 r. 300 tys., 2020 r. 600 tys. zł

d)    Zwiększenie efektywności procedury „Niebieskiej karty”. Zwiększenie kompetencji profesjonalistów w zakresie diagnozowania i pomocy osobom i rodzinom, w których występuje przemoc poprzez konsultacje eksperckie indywidualne i grupowe, grupy dyskusyjne, coaching, spotkania superwizyjne, warsztatowe i inne formy wsparcia edukacyjnego. Budżet w 2019 ok. 144 tys. zł.

Dostęp do ginekologa w placówkach miejskich „bez klauzuli sumienia”

Na Sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 30 maja 2019 r. planowane jest dokonanie zmian w budżecie m.st. Warszawy w celu zabezpieczenia środków na sfinansowanie opieki ginekologiczno-położniczej dla osób z niepełnosprawnościami oraz wymagającymi porady lekarskiej poza godzinami funkcjonowania Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej. Koszt tego przedsięwzięcia to 1 100 000 zł.

Zadania pełnomocniczki ds. kobiet

Na stanowiska pełnomocniczki ds. kobiet w drodze konkursu została wybrana Katarzyna Wilkołaska-Żuromska.  Do jej zadań należeć będzie opracowanie we współpracy z jednostkami organizacyjnymi Urzędu m.st. Warszawy strategii realizacji programu na rzecz kobiet oraz inicjowanie, koordynowanie, monitoring i ewaluacja działań podejmowanych w Warszawie w zakresie równości i respektowania praw kobiet, ze szczególnym wyróżnieniem działań dotyczących podnoszenia standardów usług medycznych, promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, ochrony kobiet przed przemocą oraz równouprawnienia kobiet we wszystkich dziedzinach życia.

Zadania Rady kobiet przy Prezydencie m.st. Warszawy

Do zadań Rady należeć będzie współpraca przy opracowaniu strategii na rzecz kobiet, opiniowanie działań podejmowanych w zakresie równości i respektowania praw kobiet, analiza polityki Warszawy pod względem potrzeb kobiet, inicjowanie i wspieranie akcji społecznych, szkoleń, debat, konferencji oraz programów i kampanii społecznych, podejmowanie działań na rzecz równouprawnienia w zakresie płci, wyznania, narodowości i niepełnosprawności poprzez m.in. edukację równościową mieszkańców Warszawy.

– Warszawa jest liderem w Polsce jeśli chodzi o aktywność kobiet w samorządzie – podkreśliła Ewa Malinowska-Grupińskie, przewodnicząca Rady Miasta – W związku z tym mamy obowiązek wsparcia kobiet, które potrzebują pomocy i dlatego stanowisko pełnomocniczki i Rada kobiet są tak bardzo potrzebne.

źródło: UM Warszawa / fot. E. Lach

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.