Ogłoszenie upadłości spółki. Jak to zrobić i gdzie szukać pomocy

Firma w upadłości gdzie szukać pomocy

Ogłoszenie przez spółkę upadłości wiąże się z zakończeniem jej istnienia. Aby było to możliwe, trzeba spełnić kilka ważnych przesłanek – w przeciwnym wypadku ogłoszenie upadłości nie będzie możliwe. Najważniejsze jest terminowe złożenie kompletnego wniosku. Obowiązek ten spoczywa na członkach zarządu spółki, a jego niedopełnienie może skutkować nawet odpowiedzialnością majątkową członków zarządu wobec wierzycieli.

Czym różni się restrukturyzacja od upadłości spółki

Restrukturyzacja ma doprowadzić do uniknięcia bankructwa poprzez zastosowanie różnych narzędzi finansowo-prawnych (np. częściowe umorzenie zobowiązań, wprowadzenie innowacji w zakresie produkcji, odciążenie przedsiębiorstwa), poprawić kondycję przedsiębiorstwa i doprowadzić do porozumienia z wierzycielami. Po pomyślnym przeprowadzeniu restrukturyzacji firma nadal istnieje, ale – docelowo – w nowym, ulepszonym kształcie.

Z kolei rolą postępowania upadłościowego jest wyprzedaż mienia dłużnika, by zaspokoić wierzycieli w części lub w całości. Stosuje się ją w sytuacji, gdy nie można zastosować działań restrukturyzacyjnych, bo liczba i wysokość zaległych zobowiązań firmy jest zbyt duża, aby można je było spłacić choćby w małej części. Upadłość z reguły kończy funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

Ogłoszenie upadłości spółki – najważniejsze informacje

Kiedy należy ogłosić upadek firmy

Postępowanie upadłościowe jest stosowane wyłącznie względem przedsiębiorcy, który jest już niewypłacalny. Art. 11 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe przesądza, że dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych.

Domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza 3 miesiące.

Dłużnik będący osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, jest niewypłacalny także wtedy, gdy jego zobowiązania pieniężne przekraczają wartość jego majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający 24 miesiące.

Do majątku, o którym mowa powyżej, nie wlicza się składników niewchodzących w skład masy upadłości. Do zobowiązań pieniężnych nie wlicza się zobowiązań przyszłych, w tym zobowiązań pod warunkiem zawieszającym oraz zobowiązań wobec wspólnika albo akcjonariusza z tytułu pożyczki lub innej czynności prawnej o podobnych skutkach, o których mowa w art. 342 ust. 1 pkt. 4 Prawo upadłościowe.

Domniemywa się, że zobowiązania pieniężne dłużnika przekraczają wartość jego majątku, jeżeli zgodnie z bilansem jego zobowiązania, z wyłączeniem rezerw na zobowiązania oraz zobowiązań wobec jednostek powiązanych, przekraczają wartość jego aktywów, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający 24 miesiące.

Sąd może oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli nie ma zagrożenia utraty przez dłużnika zdolności do wykonywania jego wymagalnych zobowiązań pieniężnych w niedługim czasie.

Gdzie złożyć wniosek o upadłość firmy

Sądem właściwym do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości jest wydział do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych sądu rejonowego, na którego terenie zarejestrowana jest siedziba spółki lub główny ośrodek podstawowej działalności dłużnika.

Od wniosku o ogłoszenie upadłości pobiera się opłatę stałą w kwocie 1000 zł.

Kto ma prawo do ogłoszenia upadłości spółki

W pierwszej kolejności obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości mają członkowie zarządu spółki. Powinni to zrobić w terminie 30 dni od dnia, w którym zaistniała okoliczność niewypłacalności. Jeśli nie spełnią ciążącego na nich obowiązku, ryzykują odpowiedzialność odszkodowawczą wobec wierzycieli z art. 299 Kodeksu spółek handlowych.

Kto może złożyć wniosek o upadłość spółki

Wniosek może złożyć każdy członek zarządu. W tej wyjątkowej sytuacji członków nie obowiązują zasady reprezentacji, a więc każdy może samodzielnie złożyć wniosek, nawet jeśli statut spółki przewiduje konieczność współdziałania członków zarządu.

Wniosek o ogłoszenie upadłości mogą złożyć także likwidatorzy spółki oraz każdy z wierzycieli.

Co powinien określać wniosek o ogłoszenie upadłości

Wniosek o ogłoszenie upadłości to rozbudowany dokument, który musi zawierać szereg załączników. Są to:

1. aktualny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników;

2. bilans sporządzony dla celów postępowania na dzień przypadający w okresie 30 dni przed dniem złożenia wniosku;

3. spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty, a także listę zabezpieczeń dokonanych przez wierzycieli na jego majątku wraz z datami ich ustanowienia;

4. oświadczenie o spłatach wierzytelności lub innych długów dokonanych w terminie 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;

5. spis podmiotów zobowiązanych majątkowo wobec dłużnika wraz z adresami, określeniem wierzytelności, daty ich powstania i terminów zapłaty;

6. wykaz tytułów egzekucyjnych oraz tytułów wykonawczych przeciwko dłużnikowi;

7. informację o wszystkich toczących się postępowaniach, które dotyczą majątku dłużnika;

8. oświadczenie na piśmie co do prawdziwości danych zawartych we wniosku.

Co z pracownikami firmy będącej w upadłości

Przepisy nie chronią przed zwolnieniem pracowników spółki w upadłości. Ogłoszenie upadłości spółki umożliwia przedsiębiorcy wypowiedzenie umowy o pracę wszystkim zatrudnionym, nawet będącym w tzw. okresie ochronnym. Jest to zatem samodzielna podstawa do rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem.

Upadłość pozwala też pracodawcy na skrócenie trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia do jednego miesiąca. Jeśli do tego dojdzie, pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia. W tym czasie nie nalicza się jednak żadnych innych świadczeń pracowniczych.

Jeżeli upadła spółka nie ma majątku, by wypłacić pracownikom wynagrodzenia, obowiązek ten częściowo przejmuje Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Firma w upadłości – gdzie szukać pomocy

Jak widać już samo przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości wymaga dochowania wymogów formalnych. Również postępowanie upadłościowe – niełatwe dla spółki, bo zmierzające do jej zlikwidowania – wymaga przestrzegania rygorów.

Z uwagi na błędy, które mogą zostać popełnione już na etapie składania wniosku i mieć poważne konsekwencje dla członków zarządu nawet po zakończeniu istnienia spółki, warto powierzyć przygotowanie wniosku i prowadzenie sprawy doświadczonemu radcy prawnemu.

Kancelaria Kwiatkowski&Wspólnicy specjalizuje się w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych. Świadczymy usługi na rzecz klientów w całej Polsce.

/artykuł sponsorowany/