Jak rozliczać podatek od wynajmu mieszkań?

Wybierając formę opodatkowania, zwykle decydujemy się na tę bardziej korzystną – generującą mniejszą należność do zapłaty. W polskich przepisach najem prywatny i najem w ramach działalności gospodarczej rozlicza się inaczej. Polski Ład wprowadził też zmiany, które istotnie ograniczyły prawo wyboru.

Wynajem – kiedy jest prywatny, a kiedy na firmę

Najem prywatny traktowany jest jako czerpanie korzyści z posiadanego majątku. Natomiast najem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej jest już przychodem w ramach aktywności przedsiębiorcy. Co istotne, przedsiębiorca sam decyduje, w jaki sposób czerpie dochód z wynajmu. Dopiero gdy wprowadzi mieszkanie do majątku firmy, przychody uzyskiwane z czynszu zaczną być traktowane jako przychody z działalności gospodarczej.

To istotne, ponieważ podatek od wynajmu mieszkań wprowadzonych do majtku firmowego jest zwykle wyższy, ale samo jego rozliczanie – bardziej elastyczne. Przedsiębiorca może wybrać jedną z trzech form opodatkowania: skalę podatkową (podatek na zasadach ogólnych 17% i 32%), podatek liniowy (19%) lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (8,5% i 12,5%).

Zgodnie ze stanowiskiem NSA, na uznanie, czy mamy do czynienia z najmem prywatnym, czy najmem związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą, nie ma wpływu wielkość osiąganego przychodu. Świadczy o tym chociażby fakt, że ustawodawca przewidział dwie stawki ryczałtu dla przychodów z najmu prywatnego – wyższa obowiązuje powyżej limitu 100 tys. zł. Nie ma też znaczenia ilość lokali wynajmowanych przez tę samą osobę prywatną.

Rozliczenie podatku od wynajmu prywatnego

Od 2023 r. zmienią się zasady opodatkowania przychodów z najmu prywatnego. Nie będzie już można korzystać z opodatkowania na zasadach ogólnych – według skali podatkowej 17% i 32%. Jedyną formą pozostanie ryczałt ewidencjonowany w dwóch stawkach 8,5% i 12%. Obecnie osoby, które przed wejściem w życie przepisów Polskiego Ładu rozliczały przychody z wynajmu prywatnego według skali podatkowej, mogą przy tej formie pozostać do końca 2022 r. Takiego wyboru nie mają podatnicy rozliczający ryczałt ewidencjonowany – muszą pozostać przy obecnej formie opodatkowania.

Zaliczki na podatek dochodowy z wynajmu należy wpłacać do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnięto przychód. Podatnik ma obowiązek sam obliczyć wysokość zaliczki.

Warto też pamiętać o kwocie wolnej od podatku. W 2022 r. wynosi ona 30.000 zł. Podatek płacimy dopiero po przekroczeniu tej kwoty. Przy czym limit dotyczy łącznie wszystkich dochodów osiąganych przez danego podatnika, w tym dochodów z umowy o pracę, działalności gospodarczej itp.

Rozliczenie roczne przychodów z najmu

Dochody osiągnięte z wynajmu mieszkania muszą zostać wykazane w rozliczeniu rocznym. Przy czym rodzaj formularza zależy od wybranej formy opodatkowania. Osoby korzystające z ryczałtu ewidencjonowanego składają PIT-28, natomiast rozliczające się na zasadach ogólnych – PIT-36. Oba formularze należy złożyć do urzędu skarbowego do końca kwietnia roku następującego po danym roku podatkowym. Ta istotna zmiana weszła w życie mocą przepisów Polskiego Ładu. Przed 2022 rokiem PIT-28 składało się do końca stycznia. Nowe przepisy ujednoliciły obowiązujące terminy.

/artykuł sponsorowany/