Gdynia Design Days 2019

Gdynia Design Days 2019 – 6-14 lipca 2019.

[Scroll down for ENG]

Gdynia Design Days to międzynarodowy festiwal prezentujący najnowsze tendencje i dobre praktyki z zakresu projektowania. Podczas tegorocznego wydarzenia czeka na Was ponad 130 wydarzeń podzielonych na bloki tematyczne, które koncentrują się na polaryzacji w kontekście mody, grafiki, wzornictwa, architektury i wnętrz.

GDD to moc kreatywnych projektów, inspirujących wystaw oraz stymulujących do działania wykładów – a wszystko na miejskiej płaszczyźnie. Czekają Was ciekawe dyskusje z ekspertami z dziedziny wzornictwa i designu. Zapraszamy do udziału zarówno profesjonalistów, młodych przedsiębiorców jak i entuzjastów, którzy szukają inspiracji do twórczego działania.

Hasłem 12. edycji GDD jest Polaryzacja

Polaryzacja to nic innego jak swoista rozbieżność, dychotomia w poglądach i opiniach, rozwarstwiająca się zbiorowość, kategoryzacja grup na przeciwstawne. Dzięki polaryzacji możemy mówić o wykluczeniu bezbarwności, niezdecydowania i braku zaangażowania. Efektywne zarządzanie powoduje, że każdy spór ma charakter pozytywny lub negatywny. Nowatorskie strategie działania uzyskamy jedynie dzięki dialogowi między osobami, które są pewne swoich racji.

Podczas GDD 2019 wspólnie poszukamy alternatywnych materiałów przyjaznych środowisku oraz szans na lepsze wykorzystanie sztucznej inteligencji, tak aby skorzystali na tym użytkownicy – żyjemy przecież w dobie wszechobecnego przeładowania informacjami. Poza tym zderzymy ze sobą pojęcia współczesnej ekonomii i polityki, jak również poszukamy źródła niewykorzystanych surowców w ludzkim ciele. Zadamy sobie również pytanie jakie w designie ma empatia i wiedza o zdrowiu psychicznym oraz fizycznym istot żywych.

Spotkajmy się jak co roku w Gdyni – mieście otwartym, dającym możliwość podjęcia mądrego dialogu, skonfrontowania sprzecznych poglądów, w zgodzie z interesami różnych grup społecznych. To tutaj tworzymy forum do debaty i wyciągamy wnioski, które wskazują kierunki dalszego działania.

Co przygotowaliśmy dla Was w tym roku?
wystawy kuratorskie / warsztaty dla profesjonalistów / warsztaty dla dzieci / warsztaty rozwojowe / wykłady / bloki tematyczne / projekcje filmowe / spotkania / targi wzornictwa /imprezy / oprowadzania kuratorskie / spacery / letnią czytelnię

Na wystawy i wykłady wstęp wolny. Na wszystkie warsztaty obowiązuje rejestracja – udział bezpłatny, z wyjątkiem „Design talks Business Summit”, „Design talks Business First Steps”.

Widzimy się już w lipcu!

ENG:

Gdynia Design Days 2019 | 6-14 July

Gdynia Design Days is an international festival presenting the latest trends and good practices in the field of design. During this year’s event there are over 130 events divided into thematic blocks that focus on polarization in the context of fashion, graphics, design, architecture and interiors.

GDD is the power of creative projects, inspiring exhibitions and action – stimulating lectures – and everything on the urban plane. Interesting discussions with experts in the field of design await for you. We invite both professionals, young entrepreneurs and enthusiasts who are looking for inspiration for creative action.

| The motto of the 12th edition of GDD is Polarization |

Polarization is nothing else but a specific divergence, dichotomy in views and opinions, delaminating collectivity, categorization of groups into opposite ones. Thanks to polarization, we can talk about exclusion of colourlessness, indecisiveness and lack of commitment. Effective management means that each dispute is positive or negative. We will achieve innovative action strategies only through dialogue between people who are certain of their reasons.

During GDD 2019, we will jointly look for alternative environmentally friendly materials and chances for better use of artificial intelligence, so that users can benefit – we live in the era of ubiquitous information overload. In addition, we will place notions of modern economics and politics with each other, as well as look for the source of unused resources in the human body. We will also ask ourselves the question about the importance of empathy and knowledge about mental and physical health of living beings in design.

Let’s meet like every year in Gdynia – an open city, giving the opportunity to establish a wise dialogue, confront conflicting views, in line with the interests of various social groups. This is where we create the forum for debate and draw conclusions that indicate the directions for further action.

What have we prepared for you this year?
curator’s exhibitions / workshops for professionals / workshops for children / development workshops / lectures / thematic blocks / film projections / meetings / design trade fairs / events / curator’s guided tours / walks / summer reading room

Free admission to exhibitions and lectures. Registration is required for all workshops – free participation, except “Design talks Business Summit”, “Design talks Business First Steps”.

See you in July!

FB-klik

Reklama

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.