Kreatywny Piątek „Przekraczanie granic dobrego smaku”

Kreatywny Piątek „Przekraczanie granic dobrego smaku”.

Wulgarność. Prymitywizm. Gazy. O tym, co kogo brzydzi i czy warto robić rzeczy na grubo porozmawiamy na następnym Kreatywnym Piątku. Pooburzajmy się wspólnie. A może wcale nie. Obleśne reklamy pokaże Jan Mirosław z DDB&tribal.

Kiedy: 20 kwietnia 2018. godz. 19:00

Gdzie: BARdzo bardzo ul. Nowogrodzka 11

https://www.facebook.com/events/1840652186232512/


PAPAYA FILMS’ CREATIVE FRIDAY REGULAMIN WYDARZENIA
1. Organizatorem wydarzenia „Kreatywny Piątek” (dalej Wydarzenie) jest Papaya Films Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiślanej 8, 00-317 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000248028, NIP 113- 25-90-223, REGON 140386710, o kapitale zakładowym wwysokości 100.000,00 PLN (dalej Organizator).
2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i czasie wskazanym na stronie internetowej Wydarzenia na portalu Facebook. Udział w Wydarzeniu jest bezpłatny.
3. Poprzez faktyczne wzięcie udziału w Wydarzeniu i przebywanie na terenie Wydarzenia, uczestnik Wydarzenia zobowiązuje się do stosowania postanowień niniejszego regulaminu oraz stosowania się do poleceń służb porządkowych i przedstawicieli Organizatora.
4. Uczestnik Wydarzenia wyraża zgodę na bezpłatne utrwalenie i wykorzystanie jego oraz osób pozostających pod jego opieką, wizerunku i głosu, utrwalonych na materiale filmowym, fotograficznym i dźwiękowym powstałym w czasie Wydarzenia poprzez ich rozpowszechnianie w sieci Internet, w ramach dokumentacji, relacji z Wydarzenia oraz promocji Organizatora i kolejnych edycji Wydarzenia. Po ewentualnym wygaśnięciu zgody takie materiały mogą pozostać w Internecie jako materiały archiwalne, bez ich promowania.
5. Uczestnik Wydarzenia zobowiązuje się do przestrzegania zasady równości, wzajemnego szacunku i tolerancji wobec innych uczestników, a także do zachowywania się w sposób, który nie będzie zagrażać bezpieczeństwu innych osób przebywających na terenie Wydarzenia.
6. Uczestnik Wydarzenia zobowiązany jest do przestrzegania regulaminów, zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i przeciwpożarowych obowiązujących na terenie obiektu, w którym organizowane jest Wydarzenie.
7. Rodzice lub opiekunowie dzieci uczestniczących w Wydarzeniu powinni sprawować nad nimi pieczę przez cały czas trwania Wydarzenia i przebywania na jego terenie.
8. Przedstawiciel Organizatora ma prawo odmówić wstępu na teren Wydarzenia oraz udziału w Wydarzeniu osobie, która zakłóca ład i porządek publiczny, pozostaje pod wyraźnym wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, lub posiada przedmioty zagrażające bezpieczeństwu obiektu i innych uczestników imprezy, tj. broń lub przedmioty niebezpieczne, takie jak nóż, race świetlne i inne przedmioty mogące spowodować pożar.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia, zmiany jej programu i formuły bez wcześniejszego uprzedzenia. Organizator nie będzie wobec uczestników zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania z tego tytułu.

Reklama

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.