Pomoc publiczna dla przedsiębiorcy w związku z przekształceniem prawa użytkowania

Pomoc publiczna dla przedsiębiorcy w związku z przekształceniem prawa użytkowania

Informacja o pomocy publicznej dla przedsiębiorcy w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności (Dz.U. z 2018 r., poz. 1716 ze zm.) zwanej dalej ustawą przekształceniową.

Dla przedsiębiorców będących osobami prawnymi oraz fizycznymi, które w lokalu usługowym, mieszkalnym, domu jednorodzinnym  na gruncie podlegającym przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności mają zarejestrowaną działalność gospodarczą lub spółkę,  przekształcenie prawa użytkowania wieczystego wiązać się będzie z koniecznością badania zasadności udzielenia pomocy publicznej.

W myśl art. 14 ustawy: „Przepisy ustawy stosuje się z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej. Udzielenie pomocy wymaga spełnienia warunków udzielenia pomocy de minimis, określonych w szczególności w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Za dzień udzielenia pomocy publicznej uznaje się dzień wydania zaświadczenia”.

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, w ramach przekształcenia można  udzielić pomocy publicznej do wysokości kwalifikującej taką pomoc jako pomoc de minimis (tj. do kwoty 200 tys. EURO lub 100 tys. EURO dla przedsiębiorcy prowadzącego działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarów). W takich przypadkach beneficjent pomocy zobowiązany jest przed wydaniem zaświadczenia o przekształceniu, wypełnić i przekazać do Wydziału Nieruchomości dla Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy stosowne oświadczenie. (wzór oświadczenia poniżej oraz dostępny w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Mokotów, ul. Rakowiecka 25/27, 02-517 Warszawa).

W przypadku, gdy właściciel gruntu będący przedsiębiorcą nie jest zainteresowany otrzymaniem pomocy publicznej w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu, powinien – zgodnie z art. 7 ust. 6a ww. ustawy
– w terminie 3 miesięcy od dnia przekształcenia, t.j. do dnia 31 marca 2019 r., złożyć oświadczenie o zamiarze wnoszenia opłaty z tytułu przekształcenia, przez okres:

  1. 99 lat, licząc od dnia przekształcenia – jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, o której mowa w ust. 2, wynosi 1% albo

  2. 50 lat, licząc od dnia przekształcenia – jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, o której mowa w ust. 2, wynosi 2%, albo

  3. 33 lat, licząc od dnia przekształcenia – jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, o której mowa w ust. 2, wynosi 3%, albo

  4. w którym suma opłat nie przekroczy wartości rynkowej nieruchomości stanowiącej podstawę ustalenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, o której mowa w ust. 2 – jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, o której mowa w ust. 2, jest wyższa niż 3%.

Niezłożenie ww. oświadczenia do dnia 31 marca 2019 r. skutkować będzie koniecznością zastosowania przepisów o pomocy publicznej. Przepisy te znajdą zastosowanie także w sytuacji, gdy przedsiębiorca będzie chciał skorzystać z możliwości uiszczenia opłaty jednorazowo lub uiszczania jej przez 20 lat.
Wówczas wraz z zaświadczeniem potwierdzającym przekształcenie, zostanie wydane zaświadczenie o udzieleniu pomocy de minimis. Wartością pomocy, ustalonej na podstawie art. 14 ww. ustawy, będzie różnica pomiędzy wartością rynkową gruntu a sumą opłat przekształceniowych.

W przypadku, gdy nastąpi przekroczenie limitu pomocy de minimis (tj. kwoty 200 tys. EURO lub 100 tys. EURO dla przedsiębiorcy prowadzącego działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarów), konieczne będzie dokonanie dopłaty do wysokości wartości rynkowej nieruchomości, określonej na dzień przekształcenia. Wysokość dopłaty zostanie ustalona z urzędu. Wartość rynkowa nieruchomości zostanie określona na podstawie operatu szacunkowego, którego koszt ponosi zobowiązany do zapłaty dopłaty.

Dodatkowe informacje i wyjaśnienia na temat pomocy publicznej w procesie przekształceń własnościowych odnaleźć można na stronie UOKiK Pomoc publiczna.

źródło: http://www.mokotow.waw.pl/

Reklama

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.