Centrum Zdrowia Psychicznego w Szpitalu Wolskim – otwarte

UDOSTĘPNIJ
  •  
  •  
  •  
  •  

W centrum będzie się mieścił Kliniczny Oddział Psychiatryczny z 30 łóżkami, Zespół Leczenia Środowiskowego z poradniami i izba przyjęć. Modernizacja wyniosła 3,5 mln zł.

Ministerstwo Zdrowia prognozuje, że co czwarta osoba będzie miała problemy ze zdrowiem psychicznym i dlatego priorytetowo traktujemy tę dziedzinę, zarówno w Szpitalu Bielańskim jak i w Wolskim – powiedział podczas otwarcia Rafał Trzaskowski, prezydent stolicy – Chciałem podziękować wszystkim, którzy byli zaangażowani w to przedsięwzięcie, mam nadzieję, że ten oddział będzie służył warszawiankom i warszawiakom nie tylko z Woli, ale wszystkim którzy będą potrzebowali tego typu pomocy.

W pawilonie przez wiele lat funkcjonował Oddział Kardiologiczny, który w 2016 roku przeniósł się do nowego budynku (wybudowanego z dotacji miejskich). Pojawiła się wtedy możliwość wykorzystania wolnej powierzchni dla Klinicznego Oddziału Psychiatrycznego. Zmodernizowano pomieszczenia i wyposażono je w sprzęt medyczny.

– Jest to nieprawdopodobna zamiana dla pacjentów i personelu – powiedziała Katarzyna Stankiewicz, kierowniczka Centrum Zdrowia Psychicznego. – To centrum będzie służyło pacjentom, którzy przychodzą tutaj w biedzie emocjonalnej, w kryzysach psychicznych, a to co w psychiatrii jest najważniejsze to przestrzeń i ludzie, którzy budują relacje z pacjentami, czasami wieloletnie – dodała.
Szpital Wolski od wielu lat wspierany jest finansowo przez m.st. Warszawę. Od 2007 r. do 2018 r. miasto placówce przekazano dotacje inwestycyjne w wysokości 84, 3 mln zł. Dysponuje 354 łóżkami i w 2017r. przyjął 15,5 tys. pacjentów, nie tylko z Woli, ale także z innych rejonów Warszawy.

Zdrowie psychiczne

W 2012 r. Ministerstwo Zdrowia przeprowadziło kampanię społeczną pn. „Co czwarty z nas”, co czwarta osoba miała lub będzie mieć problemy ze zdrowiem psychicznym.

Zgodnie z danymi zawartymi w publikacji ”Stan zdrowia mieszkańców m.st. Warszawy w latach 2012-2014” wydanym przez m.st. Warszawę w grudniu 2016 r. (raport wydawany jest co trzy lata, kolejny ukaże się w 2019r.):

•    liczba osób leczonych ogółem w opiece ambulatoryjnej  w 2014 r. wyniosła ponad 120 tys., z czego ponad 30 tys. to osoby, które zgłosiły się po raz pierwszy do lekarza. Największą grupę w 2014 r. stanowili pacjenci z zaburzeniami nerwicowymi związanymi ze stresem i somatoformicznymi – ponad 33%, pacjenci z zaburzeniami nastroju stanowi ponad 19 % osób leczonych, trzecią co do częstości przyczyną leczenia ambulatoryjnego po raz pierwszy byli pacjenci z zespołem behawioralnym, zaburzeniami osobowości i zachowania, zaburzenia rozwojowe emocji, którzy stanowili prawie 16%.

•    liczba osób hospitalizowanych z powodu zaburzeń psychicznych w 2014 r. wyniosła ponad 7 800, z czego 3 184 to osoby hospitalizowane po raz pierwszy. W przypadku osób pierwszorazowych nastąpił wzrost w stosunku do roku 2012 (3 042). Największą grupę stanowiły osoby z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem alkoholu – 24%, drugą co do częstości przyczyną hospitalizacji były zaburzenia organiczne włącznie z zespołami objawowymi (Alzheimer, otępienie, zaburzenia spowodowane chorobą, uszkodzeniem lub dysfunkcja mózgu) – 20%, trzecia grupę stanowiły osoby z zaburzeniami nerwicowymi związanymi ze stresem i somatoformicznymi.(zaburzenia lekowe, fobie, nerwice natręctw).

•    Z pomocy zespołów opieki środowiskowej w 2014 r. skorzystały 1 453 osoby, z czego 441 po raz pierwszy.

Struktura i organizacja Wolskiego Centrum Zdrowia Psychicznego odpowiada wymogom określonym w Narodowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022 ustanowionym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 458), oraz w Warszawskim Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2018-2022 przyjętym uchwałą Rady m.st. Warszawy nr LXXIV/2107/2018 z dnia 27 września 2018 r., uwzględniającym uwarunkowania lokalne w zakresie ochrony zdrowia psychicznego.

Wolskie Centrum realizuje założenia środowiskowej opieki psychiatrycznej, której celem jest:

1.    poprawa jakości leczenia psychiatrycznego – jego dostępności, ciągłości, kompleksowości, dostosowania do potrzeb, możliwej do osiągnięcia skuteczności i dobrych warunków świadczenia pomocy;
2.    pomoc chorym w odzyskiwaniu zdrowia, pozycji społecznej, oczekiwanej jakości życia;
3.    tworzenie warunków do społecznej integracji osób z zaburzeniami psychicznymi oraz przeciwdziałanie stygmatyzacji i wykluczeniu;
4.    ograniczenie rozmiarów i negatywnych skutków hospitalizacji;
5.    uruchomienie inicjatyw i zasobów lokalnej społeczności na rzecz ochrony zdrowia psychicznego.

W m.st. Warszawie funkcjonują dwa centra zdrowia psychicznego, utworzone w strukturach miejskich podmiotów lecznictwa zamkniętego w formie pełnej, składającej się z 4 jednostek, wskazanych w Programie Narodowym. Są to centra utworzone przez Szpital Bielański SPZOZ i właśnie Szpital Wolski SPZOZ.

Szpital Wolski przystąpił również do realizacji dwóch projektów dotyczących zdrowia psychicznego:
•    pilotażowego programu w centrach zdrowia psychicznego, który jest finansowany ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. Program ten ma na celu sprawdzenie nowego modelu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu psychiatrii. Wolskie Centrum Psychiatryczne będzie zajmowało się opieką nad całą populacja zamieszkująca Wolę. Struktura Centrum zapewnia mieszkańcom dostęp do świadczeń całodobowych, ambulatoryjnych oraz punktu zgłoszeniowo-koordynacyjnego, który zapewnia całodobową pomoc osobom w kryzysie. Poza Wolą mieszkańcy Mokotowa, Targówka, Ursusa objęci zostali programem pilotażowym.
•    Warszawskiego zintegrowanego systemu leczenia i wspierania środowiskowego osób z zaburzeniami psychicznymi – testowanie i wdrażanie, finansowanego ze środków UE. Projekt obejmuje Wolę, Pragę-Północ i Targówek.

Oba projekty ukierunkowane są na upowszechnieniu środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej, w którym niezbędna jest współpraca podmiotów leczniczych z podmiotami świadczącymi oparcie społeczne i aktywizację zawodową.

źródło: UM Warszawa / Fot. R.Motyl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.