Rola Kurdów na Bliskim Wschodzie – konferencja naukowa

UDOSTĘPNIJ
  •  
  •  
  •  
  •  

Rola Kurdów na Bliskim Wschodzie – konferencja naukowa.

KRG Poland, Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas oraz Fundacja Kurdyjsko-Polska mają przyjemność zaprosić Państwa do udziału w III Konferencji Naukowej pt.: “Rola Kurdów na Bliskim Wschodzie”, która odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2018 roku w Auli A Collegium Civitas, na XII piętrze Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

Konferencja ma na celu przegląd badań oraz doniesień naukowych z uczelni i jednostek pozaakademickich. Umożliwi ona wymianę osiągnięć naukowych, doświadczeń i poglądów oraz dyskusję i prezentację wyników badań na temat rosnącej roli Kurdów na obszarze Bliskiego Wschodu. Formuła konferencji sprowadzać się będzie do prezentacji poszczególnych publikacji naukowych. Końcowym etapem każdej prezentacji będzie dyskusja nad jej zawartością. 

Główny problem naukowy konferencji:
Jak Kurdowie oddziaływują na środowisko bezpieczeństwa Bliskiego Wschodu?

Sugerowane bloki tematyczne:
• sprawa kurdyjska,
• szanse, wyzwania i zagrożenia dla Kurdów 
• Kurdowie w walce z terroryzmem,
• system bezpieczeństwa regionalnego irackiego Kurdystanu,
• Kurdowie w relacjach międzynarodowych,
• interesy RP w Kurdystanie,
• problemy gospodarczo-społeczne Kurdystanu,
• rządy Turcji, Syrii, Iranu i Iraku wobec Kurdów.

Zgłoszenia, zawierające imię, nazwisko, afiliację, tytuł wystąpienia oraz abstrakt (do 300 wyrazów), prosimy przesyłać do 9. marca 2018 roku na adres: KonfKurd@gmail.com
Informacja o przyjęciu referatów oraz plan konferencji ukażą się dnia 19. marca.

Brak opłaty konferencyjnej.

Informacje dotyczące składu komitetu naukowego oraz komitetu organizacyjnego zostaną uzupełnione w najbliższych dniach. 

Patronat honorowy:
Biuro Pełnomocnika Rządu Regionalnego Kurdystanu w Polsce

Organizatorzy:
Forum Młodych Dyplomatów
Fundacja Kurdyjsko-Polska

Partnerzy:
Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas
Pracownia Studiów Kurdyjskich IO UJ www.kurdishstudies.pl
Kurdyjskie Centrum Informacji i Dokumentacji


KRG Poland, the Center for Terrorism Studies of Collegium Civitas and the Kurdish-Polish Foundation are pleased to invite you to the Third Conference entitled “The Role of Kurds in the Middle East”, which will be held on April 9th, 2018 in Warsaw.

The aim of the conference is the review of research and scientific reports from universities and research units. It will enable the exchange of scientific achievements, experiences and views as well as the discussion and presentation of research results on the growing role of Kurds in the Middle East. 

The formula of the conference will be held in the form of presentations of individual scientific publications and discussion on its content.

The main problem of the conference:
How do the Kurds influence the security sphere of the Middle East?

Suggested thematic blocks:
• Kurdish issue.
• chances, challenges and threats for Kurds,
• Kurds in the fight against terrorism,
• the security system of the Iraqi Kurdistan,
• Kurds in international relations,
• interests of Poland and European Union in Kurdistan,
• economic and social problems of Kurdistan,
• the policy of Turkey, Syria, Iran and Iraq towards Kurds.

Applications must include first name, surname, affiliation, title of the speech plus abstract (no more than 300 words) and must be sent by March 9, 2018 to: KonfKurd@gmail.com
Information on the acceptance of presentations and the conference plan will be published on March 19th.

No conference fee.

Honorary patronage:
Office of the Representative of Kurdistan Regional Government in Poland

Organizers:
The Polish Forum of Young Diplomats
Kurdish-Polish Foundation

Partners:
Centre for the Study of Terrorism of Collegium Civitas
Section of Kurdish Studies IO UJ www.kurdishstudies.pl
Kurdish Information and Documentation Center

Strona: https://www.civitas.edu.pl/

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.