Ratusz powołał pełnomocnika ds. etyki i polityki antykorupcyjnej

UDOSTĘPNIJ
  •  
  •  
  •  
  •  

Ratusz powołał pełnomocnika ds. etyki i polityki antykorupcyjnej.

Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy wprowadził miejski pakiet antykorupcyjny. Powołano już pełnomocnika ds. etyki i polityki antykorupcyjnej, opracowano czytelne procedury i zmieniono kodeks etyki.

Tak jak zapowiadałem, wprowadzamy przejrzyste procedury i standardy dla wszystkich pracowników. Będą obowiązywały w całym mieście, we wszystkich jednostkach – mówi  Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy. – Wewnętrzne szkolenia już się rozpoczęły. A za nadzorowanie całego systemu i realizację polityki antykorupcyjnej będzie odpowiadał mój pełnomocnik – Sławomir Wilczyński.

Pełnomocnik ds. etyki i polityki antykorupcyjnej objął stanowisko 21 czerwca (na podstawie zarządzenia nr 864/2019 z 22 maja br.). Odpowiada bezpośrednio przed prezydentem, a do jego zadań należy m.in. promowanie zasad etycznego postępowania, przeciwdziałanie ewentualnym nadużyciom oraz nadzorowanie i doskonalenie wprowadzonego systemu. Ma czuwać nad przestrzeganiem kodeksu etyki, prowadzić postępowania wyjaśniające i rejestr zgłoszeń, rekomendować przeprowadzenie audytu lub kontroli oraz odpowiadać na pytania i wątpliwości pracowników.

Polityka antykorupcyjna m.st. Warszawy (zarządzenie nr 861/2019) ma przeciwdziałać nadużyciom, w tym korupcji. Dotyczy wszystkich pracowników urzędu  i jednostek, osób współpracujących oraz kontrahentów. Dyrektorzy biur, burmistrzowie dzielnic oraz kierownicy jednostek zostali zobligowani do aktywnego przeciwdziałania,  wdrożenia procedur i podejmowania działań prewencyjnych i korygujących. A pracownicy do niezwłocznego zgłaszania przypadków nadużyć.
Zmieniony kodeks etyki stanowi integralną część polityki oraz wzór postępowania zarówno w relacjach wewnątrz organizacji, jak i w relacjach z mieszkańcami (zarządzenie nr 862/2019).

Przyjęte przez nas podejście zwalczania wszelkich nadużyć wymaga, świadomego i odpowiedzialnego działania od wszystkich pracowników. Poszanowania  prawa, wartości etycznych i społecznych. Mamy być instytucją, która działa w sposób uczciwy i  przejrzysty, kompetentną i przyjazną dla społeczności lokalnej – dodaje prezydent.

Kodeks wyznacza standardy postępowania. Pracownicy urzędu w związku z wykonywaniem zadań mają służyć społeczności lokalnej, zgodnie z wartościami przyjętymi w demokratycznym społeczeństwie. I stosować je w codziennej praktyce. Normy naruszają pracownicy „którzy swoim postępowaniem, zarówno w miejscu pracy, jak i poza nim, stwarzają ryzyko utraty zaufania niezbędnego do wykonywania zadań publicznych”.

Znalazły się w nim m.in. szczegółowe zapisy dotyczące polityki gościnności – pracownikom zabroniono przyjmowania wszelkich upominków, świadczeń i dowodów wdzięczności od klientów. Okazjonalnie dopuszczono tylko możliwość przyjęcia kwiatów i produktów spożywczych o wartości nie przekraczającej 100 zł. Przedmioty powyżej tej wartości mają być zwracane lub przekazywane na rzecz urzędu, jednostek lub innych instytucji, a informacja o ich otrzymaniu umieszczana w specjalnym rejestrze korzyści. Zabroniono także przyjmowania zaproszeń na nieformalne spotkania, zamknięte lub biletowane imprezy rozrywkowe, kulturalne czy sportowe „jeśli mogłoby to wywołać wątpliwości co do zachowania bezstronności i obiektywizmu”.

Dla wszystkich pracowników biur i urzędów dzielnic wprowadzono jednolitą procedurę reagowania na zidentyfikowane przypadki nadużyć, w tym korupcji w urzędzie (zarządzenie nr 863/2019). Opisano jak postępować w przypadku konfliktu interesów (zamówienia publiczne, posiadanie roszczeń do nieruchomości dekretowych) czy próby wręczenia korzyści majątkowej. Pracowników zobowiązano do informowania o wszystkich nieprawidłowościach i nadużyciach, w tym także lukach w systemach zabezpieczeń,  uruchomiono też specjalną bezpieczną linię do ich zgłaszania (bezpośrednio do pełnomocnika), również anonimowo. Wdrożono procedurę wyjaśniania zgłoszonych nieprawidłowości przez  tzw. zespół ds. rozpatrywania zgłoszeń nadużyć, powoływany każdorazowo przez pełnomocnika. Opracowano też wykaz szczególnie narażonych stanowisk i czynności, bazę ryzyk korupcyjnych oraz wzór oświadczenia dla pracowników.

źródło: UM Warszawa

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.