Otwarcie wystawy Jakuba Juliana Ziółkowskiego „Święte Nic”

Wystawa Jakuba Juliana Ziółkowskiego „Święte Nic”
11/05—02/09/2018

„Święte Nic” to wystawa prezentująca nowe prace artysty: rzeźby, obrazy, ceramikę i instalacje, z których część powstała podczas kilkumiesięcznego pobytu w Hanoi, w Wietnamie, a część we współpracy z artystką Hyon Gyon. Nawiązują one do najbardziej archaicznych form magiczno-religijnego fenomenu „przeobrażenia”. Powstaje metaforyczny kosmos pełen odniesień do symboliki religijnej oraz obiektów kultu. Twórczość Ziółkowskiego na ogół odnosi się do stanów podwyższonej duchowości – osadzona jest na granicy rzeczywistości, fikcji, normatywności i obłędu. Artysta przyzwyczaił nas do bardzo spójnego języka, pełnego dramaturgii określonego imaginarium. Wystawa „Święte Nic” zdecydowanie rozszerza znaną nam konwencję poza płaszczyznę samego obrazu, posługując się zróżnicowanymi formami postegzotycznych instalacji, rzeźb, ceramiki i filmów. Część z prezentowanych na wystawie prac została stworzona wspólnie z Hyon Gyon, z którą artysta od jakiegoś czasu dzieli pracownię i często tworzy w artystycznym tandemie. Twórczość Hyon Gyon jest bliska założeniom szamanizmu koreańskiego i bezpośrednio odnosi się do transcendentalnej, uniwersalnej energii.

Fantasmagoryczny, niezwykle eklektyczny świat Jakuba Juliana Ziółkowskiego ukazuje dynamikę ciągłej przemiany, pojawiającej się nie tylko w tradycjach ludowych, pierwotnych wierzeniach, ale także w neoszamańskich praktykach funkcjonujących w kontekście postkolonialnym. Wotywne, disco-liryczne papierowe rzeźby odnoszą się do zakorzenionej w animizmie wietnamskiej religii Len Dong, w której papierowe figury towarzyszą obrzędom Bogini Matki. Obrzędy polegają na nawiązaniu kontaktu z duchami zmarłych przodków lub zwierząt, a po zakończeniu ceremonii te nietrwałe formy ulegają spaleniu. Artysta zwraca szczególną uwagę na mistyczne aspekty płynnej rzeczywistości, które skutecznie wymykają się wszelkiej definicji. Jednocześnie ignoruje mechanizmy poznania oparte na hermetycznym racjonalizmie. Ziółkowski to zarówno wnikliwy miniaturzysta wszechświata, jak i wierny dokumentalista ludzkiego szaleństwa i nadmiaru tłumionych emocji, instynktów czy pragnień erotycznych. Posiada szerokie czasowo i przestrzennie spojrzenie – często zaczyna od genezy wszechświata, a kończy na detalach związanych z jego postępującym wynaturzeniem i rychłą dezintegracją.

Kuratorka: Patrycja Ryłko
Koordynatorka: Joanna Saran
Identyfikacja graficzna: Krzysztof Pyda

Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski jest finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

———
Jakub Julian Ziółkowski „Holy Nothing” exhibition
11/05—02/09/2018
Opening: 11/05, 7:00 pm

„Holy Nothing” presents Jakub Julian Ziółkowski’s new works: sculptures, paintings, ceramics and installations, some of which he created during the few months of his sojourn in Hanoi, Vietnam, and some – in collaboration with artist Hyon Gyon. The works draw on archaic forms of the magical phenomenon of transfiguration, conjuring up a metaphorical universe redolent with religious symbolism and objects of worship. 
Ziółkowski’s art is often related to elevated spiritual states, placing them at the boundary of reality, fiction, normativity and madness. With the artist, we have come to expect compact language conveying the drama of a particular imaginarium. The exhibition „Holy Nothing” has decisively broadened out the familiar formula beyond the surface of the canvas itself, employing differentiated forms of post-exotic installations, sculptures, pieces of ceramic and films. Some of the works presented at the exhibition have been created in collaboration with Hyon Gyon, with whom the artist has for a while been sharing his studio and working in artistic tduo. Her art is closely involved with notions of Korean shamanism and directly related to universal transcendental energy.
The phantasmagoric, extraordinarily eclectic world of Jakub Julian Ziółkowski portrays the dynamic of constant transformation, which manifests itself not only in folk traditions and primaeval beliefs but also in neo-shamanic practices found in the postcolonial context. The paper sculptures – offerings to the deities in a disco-lyrical convention – reference the Vietnamese Len Dong religion, rooted in animal animism, in which paper figures accompany the celebrations of the Goddess Mother. The rituals seek to establish contact with the spirits of dead ancestors or animals; after the end of the ceremony, these ephemeral forms are burnt.
Ziółkowski pays special attention to the mystical aspects of fluid reality that successfully defy all definition. At the same time, he ignores the mechanisms of cognition based on hermetic rationalism. Jakub Julian Ziółkowski is both an insightful miniaturist of the universe and a devoted documentalist of human derangement and a surfeit of repressed emotions, instincts and erotic desires. His gaze has a broad scope, both temporally and territorially – often beginning with the genesis of the Universe, and culminating in the detail of its progressive denaturalisation and imminent disintegration.

Curator: Patrycja Ryłko
Coordinator: Joanna Saran
Graphic identification: Krzysztof Pyda

Ujazdowski Castle Centre for Contemporary Art: is subsidised by The Ministry of Culture and National Heritage 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.