Otwarcie wystawy „Inne tańce”

27 kwietnia 2018 roku w CSW odbędzie się otwarcie wystawy „Inne tańce”.

Artyści: Akademia Ruchu, Wojtek Blecharz/Ewa-Maria Śmigielska, Bracia, Chór Kobiet, Oskar Dawicki/Łukasz Ronduda/Maciej Sobieszczański, Krzysztof Garbaczewski/Dream Adoption Society, Aneta Grzeszykowska, Anna Karasińska, Komuna//Warszawa, Ola Maciejewska, Ania Nowak, Weronika Pelczyńska, Wojciech Pustoła, Karol Radziszewski, Jan Smaga, Konrad Smoleński, Aleksandra Wasilkowska, Anna Zaradny, Wojtek Ziemilski, Marta Ziółek.

Wystawa „Inne tańce” 
27/04—23/09/2018

Kuratorka: Agnieszka Sosnowska

Program performatywny: Chór Kobiet, Joanna Leśnierowska, Ola Maciejewska, Agata Maszkiewicz, Ramona Nagabczyńska, Magda Ptasznik, Marysia Stokłosa, Iza Szostak, Anna Zaradny, Marta Ziółek

Rezydencje: Alex Baczyński-Jenkins, Ania Nowak, Karol Tymiński, Maria Zimpel 

„Inne tańce” to wystawa o jednym z najważniejszych zjawisk nowej sztuki w Polsce ostatnich lat: o śmiałych eksperymentach twórców tańca, teatru, performansu, muzyki oraz sztuk wizualnych, które ułożyły się w rozległy fenomen określany jako zwrot performatywny. Wśród prac pokazanych na wystawie znajdują się m.in. zapisy przełomowych spektakli Marty Ziółek, Komuny//Warszawa, Anny Karasińskiej czy Chóru Kobiet, fragmenty ekscentrycznych scenografii Aleksandry Wasilkowskiej, interaktywne instalacje Krzysztofa Garbaczewskiego i Wojtka Ziemilskiego, dźwiękowe interwencje Konrada Smoleńskiego i Wojciecha Blecharza, rzeźby i fotografie Anety Grzeszykowskiej, filmy Karola Radziszewskiego.

Wystawa prezentuje formację artystów, którzy dokonują odważnej reinterpretacji rodzimej tradycji sztuk performatywnych. Działania parateatralne Jerzego Grotowskiego, dorobek teatralny i happeningowy Tadeusza Kantora czy klasyczna sztuka performansu to dla twórców pokazanych na „Innych tańcach” istotny, ale zwykle negatywny punkt odniesienia. Z większym entuzjazmem czerpią ze zdobyczy estetyki relacyjnej, muzyki alternatywnej, teorii performatywności, teatru postdramatycznego czy tańca konceptualnego.

Tytuł „Inne tańce” przywołuje spektakl przygotowany w 1982 roku przez jedną z najwybitniejszych formacji polskiego teatru eksperymentalnego – Akademię Ruchu. Intencja zawarta w tym nawiązaniu jest złożona. Po pierwsze, A.R. to ważni prekursorzy obecnego zwrotu performatywnego. Po drugie, sformułowanie „inne tańce” trzeba czytać jako zapowiedź: ta wystawa konfrontuje widza z tym, co w sztuce nowe, z tym, co zmienia warunki gry, rozszerza pole walki, więc jeszcze nie doczekało się wiążących interpretacji, nie zostało otoczone domkniętą ramą teoretyczną. Po trzecie, nawiązanie do Akademii Ruchu przypomina o tradycji Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski (liderem A.R. był wieloletni dyrektor Zamku Ujazdowskiego Wojciech Krukowski) jako instytucji interdyscyplinarnej, która zawiesza formalne podziały na sztuki wizualne i performatywne, podążając za bieżącymi praktykami artystycznymi. 

Integralną częścią wystawy są towarzyszący jej program performatywny i dyskursywny, a także cztery rezydencje realizowane we współpracy z Instytutem Muzyki i Tańca oraz projektem badawczym Kartografie obcości. „Inne tańce” powstały w ramach dwuletniego badania, którego częścią były tematyczne zajęcia ze studentami Instytutu Kultury Polskiej UW.

Koordynatorki: Anna Kobierska, Olga Kozińska

Dramaturgia: Tomasz Plata

Aranżacja przestrzeni: Aleksandra Wasilkowska
Współpraca przy aranżacji przestrzeni: Karolina Kotlicka

Zdjęcie w tle wydarzenia: Wojtek Ziemilski, „Przedstawienie”, dzięki uprzejmości Komuny// Warszawa, fot. Pat Mic

Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski jest finansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

Partnerzy: Instytut Adama Mickiewicza, Instytut Muzyki i Tańca, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, Kartografie obcości, Instytut Kultury Polskiej UW


„Other Dances” exhibition
27/04—23/09/2018

Curator: Agnieszka Sosnowska

Artists: Academy of Movement, Wojtek Blecharz/Ewa-Maria Śmigielska, Bracia, The Chorus of Women, Oskar Dawicki/Łukasz Ronduda/Maciej Sobieszczański, Krzysztof Garbaczewski/Dream Adoption Society, Aneta Grzeszykowska, Anna Karasińska, Komuna//Warszawa, Ola Maciejewska, Ania Nowak, Weronika Pelczyńska, Wojciech Pustoła, Karol Radziszewski, Jan Smaga, Konrad Smoleński, Aleksandra Wasilkowska, Anna Zaradny, Wojtek Ziemilski, Marta Ziółek

Performative programme: The Chorus of Women, Joanna Leśnierowska, Ola Maciejewska, Agata Maszkiewicz, Ramona Nagabczyńska, Magda Ptasznik, Marysia Stokłosa, Iza Szostak, Anna Zaradny, Marta Ziółek

Residencies: Alex Baczyński-Jenkins, Ania Nowak, Karol Tymiński, Maria Zimpel

The exhibition „Other Dances” takes on board one of the most significant phenomena of new art in Poland in the recent years: the bold experiments by the creators of dance, theatre, performance, music and visual arts – which have combined into the phenomenon referred to as the performative turn. The works shown at the exhibition include records of groundbreaking productions by Marta Ziółek, Komuna//Warszawa, Anna Karasińska and the Chorus of Women, fragments of eccentric stage sets by Aleksandra Wasilkowska, interactive installations by Krzysztof Garbaczewski and Wojtek Ziemilski, sound interventions by Konrad Smoleński and Wojciech Blecharz, sculptures and photographs by Aneta Grzeszykowska and the films of Karol Radziszewski.

The exhibition presents a group of artists who are conducting a daring re-interpretation of the Polish tradition of performing arts. For the artists presented at „Other Dances”, Jerzy Grotowski’s para-theatrical activity, the classical and happening legacy of Tadeusz Kantor or of classical performance art are all significant, if usually negative, points of reference. They draw more enthusiastically on the achievements of relational aesthetics, alternative music, the theory of performativity, post-dramatic theatre or conceptual dance.

The title „Other Dances” refers to the production put on in 1982 by one of the most important formations of Polish experimental theatre – Academy of Movement (A.R.). There are complex reasons for this acknowledgement. Firstly, the A.R. is an important precursor of the present performative turn. Secondly, we must interpret the phrase ‘other dances’ as a preview: this exhibition confronts the viewers with what is new in art, what is changing the game plan, broadening out the scope for challenge, and which for these reasons has not yet acquired a definitive description or been confined within a theoretical framework. Thirdly, the reference to the Academy of Movement calls attention to the tradition of the Ujazdowski Castle Centre for Contemporary Art (Wojciech Krukowski, the director of Ujazdowski Castle for many years, had been the leader of the Academy) as an interdisciplinary institution that has abandoned the formal departmentalisation of visual and performing arts, instead keeping up with the current artistic praxis.

The performative and discursive programmes that accompany the exhibition are its integral parts, as are the four artistic residencies realised in collaboration with the Institute of Music and Dance and the research project Cartographies of Strangeness. The exhibition „Other Dances” has been created as a result of two years of research, which included thematic seminars with students from the Institute of Polish Culture at University of Warsaw.

Coordinators: Anna Kobierska, Olga Kozińska

Dramaturgy: Tomasz Plata

Exhibition design: Aleksandra Wasilkowska
Exhibition design collaboration: Karolina Kotlicka

https://www.facebook.com/events/225688977978973/

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.