Odszkodowanie za śmierć

Odszkodowanie za śmierć

Odszkodowanie za śmierć rodzica Żadne dziecko nie jest gotowe na tragiczną śmierć rodzica w wypadku samochodowym lub w innym zdarzeniu zawinionym działaniem osoby trzeciej. W szczególności dotknięci taką tragedią są małoletni, którzy nie osiągnęli jeszcze dojrzałości emocjonalnej i niezależności finansowej. W tak trudnej sytuacji prawo chroni interesy poszkodowanych, którzy stracili rodzica w wypadku komunikacyjnym, wypadku przy pracy, wypadku w gospodarstwie rolnym, a także w przypadku błędu medycznego. Roszczenia te można określić wspólnym mianownikem – odszkodowanie za śmierć rodzica.

Odszkodowanie za śmierć rodzica – szereg różnych roszczeń

Nagła i nieoczekiwana śmierć rodzica spowodowana wypadkiem, czy innym nieszczęśliwym zdarzeniem uprawnia dzieci zmarłego do szeregu roszczeń odszkodowawczych. Począwszy od świadczeń wypłacanych przez ZUS czy KRUS, po wysokie odszkodowanie za śmierć rodzica z polisy OC sprawcy wypadku, czy wreszcie odszkodowanie z polisy na życie.

Zasiłek pogrzebowy za śmierć rodzica

Pierwszym świadczeniem, jakie należy się dzieciom po śmierci rodzica, jest zasiłek pogrzebowy.

Jego maksymalna wartość to 4.000zł. O zasiłek pogrzebowy po śmierci rodzica można ubiegać się przez 12 miesięcy od dnia tragicznej śmierci rodzica. Warunkiem wypłaty tego zasiłku jest objęcie zmarłego ubezpieczeniem ZUS. Od tego świadczenia nie trzeba płacić podatku, ani ujawniać go w podatkowym zeznaniu rocznym.

W ZUS należy złożyć wniosek o zasiłek pogrzebowy, dołączyć skrócony odpis aktu zgonu oraz dokumenty potwierdzające pokrewieństwo.

Dodatkowo niezbędne do uzyskania wypłaty świadczenia będzie zaświadczenie, że zmarły był objęty ubezpieczeniem społecznym oraz oryginały rachunków dokumentujących wydatki na pogrzeb.

Odprawa śmiertelna po śmierci  rodzica

Kolejnym świadczeniem, jakie uzyska dziecko po tragicznej śmierci rodzica w wypadku komunikacyjnym, jest odprawa pośmiertna. Jeżeli zmarły był zatrudniony u kilku pracodawców, to odprawa pośmiertna należy się dziecku od każdego z nich.

Odprawę pośmiertną dostanie każde dziecko, własne, drugiego małżonka lub adoptowane do 16 roku życia, a gdy nadal się uczy to do 25 roku życia. Nie ma tu znaczenia czy rodzic zmarł podczas wykonywania pracy, czy podczas urlopu. Nie ma też znaczenia, na jaki okres był zatrudniony.

Wysokość odprawy pośmiertnej uzależniona jest od stażu pracy. Jeżeli ojciec pracował poniżej 10 lat, to uprawnionemu przysługuje jednomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracował co najmniej 10 lat to przysługuje 3-miesięczne wynagrodzenie, a jeżeli przepracował 15 lat i więcej to przysługuje 6-miesięczne  wynagrodzenie.

Ponadto dzieciom należy się zaległe wynagrodzenie rodzica.

Jeżeli zmarły rodzic objęty był polisą na życie (tzw. ubezpieczenie na życie), wówczas rodzina zmarłego może uzyskać także odszkodowanie za śmierć ojca z polisy ubezpieczenia na życie.

Odszkodowanie za śmierć rodzica

Dzieci, które utraciły swoich rodziców w wyniku wypadku drogowego lub w innym zdarzeniu zawinionym działaniem osoby trzeciej, mogą ubiegać się od sprawcy zdarzenia o pokrycie poniesionych strat w wyniku doznanej szkody.

Dodatkowo, jeżeli osoba która spowodowała wypadek była objęta ochroną ubezpieczeniową OC, to zapłatę odszkodowania odpowiedzialnym jest zakład ubezpieczeń.

Każdy samochód poruszający się po drogach musi być ubezpieczony polisą OC posiadacza pojazdu mechanicznego. Jeżeli rodzic zginął w wypadku komunikacyjnym podmiotem odpowiedzialnym za zapłatę odszkodowania za śmierć z polisy OC sprawcy, jest ubezpieczyciel OC pojazdu sprawcy wypadku.

Odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej to jednorazowe świadczenie pieniężne, które wypłacane jest więc przez samego sprawcę lub jego ubezpieczyciela.

Odszkodowanie to wypłacane jest za śmierć w następstwie wypadków komunikacyjnych, wypadków przy pracy, wypadku w gospodarstwie rolnym, a także w przypadku błędu medycznego.

Odszkodowanie za tragiczną śmierć ojca lub matki ma na celu wyrównać straty poniesione przez poszkodowane dzieci w wyniku pogorszenia się sytuacji materialnej, a jeżeli zmarły ojciec lub zmarła matka była jedynym żywicielem rodziny, należy do świadczenia dodać jeszcze rentę na przyszłość dla dzieci zmarłego.

Zadośćuczynienie za śmierć rodzica

Zadośćuczynienie za śmierć rodzica oznacza rekompensatę za straty emocjonalne, jakie poniosły dzieci w związku ze śmiercią rodziców. Obecnie wysokość zadośćuczynienia za śmierć rodzica sięga nawet 200.000 złotych dla każdego dziecka.

Ubezpieczyciele twierdzą, że czas leczy rany…

Wiadomym jest, że nie ma kwoty, która byłaby w stanie zrekompensować dzieciom śmierć matki czy śmierć ojca.  No bo ile warta jest śmierć najbliżej nam osoby? I czy w miarę upływu czasu, jak twierdzą ubezpieczyciele OC, smutek po stracie jest mniejszy? Nie ma ma jednej tabeli zadośćuczynienia za śmierć rodzica, a każda sprawa jest indywidualna, podobnie jak każdy w inny sposób odczuwa krzywdę po śmierci rodzica.

Jak otrzymać odszkodowanie za śmierć rodzica

Aby nie zaprzepaścić szansy na odszkodowanie i zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej, należy możliwie szybko ustalić, kto ponosi za tą śmierć odpowiedzialność. W tym celu skontaktuj się z Policją i uzyskaj notatkę policyjną, z której uzyskasz dane sprawcy oraz dane ubezpieczyciela OC pojazdu sprawcy.

Następnie wypełnij wniosek o odszkodowanie za śmierć rodzica i zgromadź dowody świadczące o szkodzie poniesionej w wyniku śmierci matki lub ojca np: faktury dokumentujące koszty pogorszenia własnego zdrowia, wizyty u psychologa i psychiatry itd. W imieniu niepełnoletnich występują opiekunowie prawni.

Wypłacone odszkodowanie za śmierć rodzica powinno obejmować wyrównanie strat niematerialnych i materialnych poniesionych poprzez tragiczną śmierć rodzica.

Utrata dochodu zmarłego, która stanowiła wkład w utrzymanie gospodarstwa domowego, pomoc w wychowaniu dzieci, opieka nad nimi i wspomniane koszty poniesione przez bliskich z tytułu pogorszenia się ich zdrowia w następstwie śmierci tragicznej zmarłego, to wszystko wchodzi w skład odszkodowania po zmarłym.

Jak długo można starać się o odszkodowanie za śmierć rodzica

Wypadki ze skutkiem śmiertelnym najczęściej związane są z popełnieniem przestępstwa, takiego chociażby jak jazda pod wpływem alkoholu i narkotyków, naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym, czy wreszcie spowodowanie śmierci.

Dlatego roszczenia związane ze śmiercią ojca lub ze śmiercią matki w tragicznym wypadku przedawniają się po upływie 20 lat od zdarzenia. W każdej innej sytuacji okres ten jest krótszy i obejmuje 3 lata od chwili wypadku.

Ważnym jest więc, aby nie doszło do przedawnienia sprawy o odszkodowanie za śmierć rodzica. Często dzieci po tragicznej śmierci rodziców nie chcą powrotu do traumatycznych przeżyć, a z tym niestety wiąże się wniesienie powództwa lub po prostu są nieświadome swoich praw i zgłaszają swoje roszczenia za późno.

Kancelaria od odszkodowania za śmierć

Dużą pomoc w uzyskaniu odszkodowania za śmierć może udzielić kancelaria odszkodowawcza, która specjalizuje się w takich sprawach o odszkodowanie.

Doświadczona kancelaria od odszkodowania za śmierć, powinna nie tylko walczyć z ubezpieczycielem, ale je prawnicy powinni skutecznie reprezentować dzieci zmarłego w postępowaniu cywilnym o odszkodowanie, jak i w postępowaniu karnym przeciwko oskarżonemu sprawcy wypadku. Taka kancelaria powinna działać nie tylko w jednym mieście, jak np. Wrocław, ale powinna prowadzić sprawy sądowe w całej Polsce.

/artykuł sponsorowany/

Reklama