Konkurs fotograficzny „Zdjęcia do kalendarza” ZOO Warszawa

Konkurs fotograficzny „Zdjęcia do kalendarza” ZOO Warszawa.

Do 10 września 2018 roku możecie zgłaszać swoje zdjęcia w konkursie zorganizowanym przez Warszawskie ZOO.

Regulamin konkursu fotograficznego „Zdjęcia do kalendarza ”.
1. Organizatorem konkursu jest Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie, z siedzibą przy ul. Ratuszowej 1/3; 03-461 Warszawa; Dział Dydaktyczno – Popularyzatorski (dalej „ZOO Warszawa”).
2. W konkursie może wziąć udział każdy, kto fotografuje zwierzęta. W przypadku osoby niepełnoletniej potrzebna jest zgoda rodzica (opiekuna prawnego)
3. Przedmiotem konkursu są zdjęcia przedstawiające zwierzęta – mieszkańców Warszawskiego ZOO.
4. Terminarz konkursu:
Ogłoszenie konkursu: 02.08.2018.
Termin składania prac: do 10.09.2018. 
Rozstrzygnięcie konkursu:
I etap (wybór Komisji ZOO) – 14.09.2018. 
II etap (wybór internautów na Facebook) – 01.10.2018.
5. Zgłaszane zdjęcia prosimy przesyłać w wersji elektronicznej, zapis w jpg, rozmiar nie większy niż 4512 x 3012, orientacja pozioma (zgodna z planowanym formatem kalendarza)
6. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 3 zdjęcia.
7. Składanie prac:
Prace należy przesyłać na adres e-mail: konkursfoto@zoo.waw.pl w terminie: 02.08. – 10.09.2018.
8. Jury konkursu:
Dyrektor ZOO – dr Andrzej G. Kruszewicz,
Kierownik Działu Dydaktycznego – Agata Borucka,
Fotograf w Warszawskim ZOO – Ewa Ziółkowska
9. Nagrodzone prace, wybrane w drodze głosowania na Facebooku będą wykorzystane do wydania kalendarza Warszawskiego ZOO na rok 2019, będą także umieszczone w galerii na naszej stronie internetowej. Autorowi nagrodzonej pracy (prac) przysługuje darmowy egzemplarz kalendarza.
10. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do bezpłatnej publikacji prac na wystawie pokonkursowej, na stronie internetowej Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego oraz w publikacjach związanych z konkursem.

Dane osobowe:
1. Administrator danych oraz inspektor ochrony danych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie, ul. Ratuszowa 1/3, dalszej części zwany jako „ZOO Warszawa”.

Jeśli ma Pani/Pan jakiekolwiek pytania dotyczące sposobu, celów lub zakresu przetwarzania danych osobowych przez ZOO Warszawa lub pytania dotyczące przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt z ZOO na adres ul. Ratuszowa 1/3 bądź z inspektorem ochrony danych na adres e-mail: iod@zoo.waw.pl
2. RODO
RODO to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. RODO reguluje kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych i ma zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r.
3. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
ZOO Warszawa przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu przeprowadzenia konkursu i ogłoszenia jego zwycięzców, a więc wykonania umowy łączącej Panią/Pana z Miejskim ZOO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz wypełnienia obowiązków nałożonych przepisami prawa art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu rozliczenia ewentualnych należności podatkowych.
4. Obowiązek podania danych osobowych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem udziału w konkursie, a w przypadku realizacji obowiązków nałożonych przepisami prawa jest wymogiem ustawowym i jest obligatoryjne.
Brak podania przez Panią/Pana wymaganych danych osobowych może stanowić przeszkodę uniemożliwiającą udział w konkursie.
5. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców danych:
1. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i dla celów wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
2. podmiotom wspierającym ZOO Warszawa w realizacji jego procesów biznesowych i operacyjnych, w tym podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu ZOO Warszawa, takim jak osoby związane z realizacją konkursu. Podmioty te nie będą przetwarzały danych osobowych w żadnym innym celu niż prawidłowe przeprowadzenia konkursu w szczególności nie wykorzystają ich do celów marketingu i kierowania do Państwa korespondencji niezwiązanej z konkursem.
6. Okresy przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 3 powyżej, tj. przez okres:
a. przeprowadzenia konkursu,
b. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na ZOO Warszawa, w tym obowiązków związanych z przechowywaniem danych, np. dla celów sprawozdawczości finansowej,
c. realizacji przez ZOO Warszawa jego prawnie uzasadnionych interesów, w szczególności przez przewidziane w odrębnych przepisach okresy przedawnienia Państwa roszczeń związanych z konkursem, 
7. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Pani/ Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu w następujących sytuacjach. ZOO Warszawa nie będzie podejmowało zautomatyzowanych decyzji w przetwarzaniu danych osobowych.
8. Prawa osoby, której dane dotyczą
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez ZOO Warszawa, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
a. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
b. prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych,
c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”),
d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e. prawo do przenoszenia danych do Pani/ Pana lub do innego administratora danych,
f. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
W powyższych uprawnień może Pani/Pan skorzystać:
a. składając wniosek w naszej siedzibie w Warszawie,
b. przesyłając wniosek na adres: Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie, ul. Ratuszowa 1/3,
c. przesyłając wniosek drogą mailową na adres: abi@zoo.waw.pl
Zakres każdego z powyższych uprawnień oraz sytuacje, w których Pani/Pan może z nich skorzystać, są określone przepisami prawa. Możliwość skorzystania z niektórych z ww. uprawnień może być uzależniona m.in. od podstaw prawnych, celu lub sposobu ich przetwarzania. 
10. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
W przypadku uznania, że przetwarzanie przez ZOO Warszawa Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa, może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych
ZOO Warszawa nie planuje przekazywać Pani/Pana danych osobowych do podmiotów spoza EOG ani do organizacji międzynarodowych.

Prawa autorskie:
11. Z chwilą doręczenia prac Miejskiemu Ogrodowi Zoologicznemu w Warszawie, Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie uzyskuje licencję niewyłączną, upoważniającą go do nieodpłatnego korzystania z majątkowych praw autorskich do pracy konkursowej na terytorium całego świata na następujących polach eksploatacji: publiczne wystawienie fotografii na wystawach pokonkursowych, publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym tj. umieszczenie pracy konkursowej na stronie internetowej Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie (www.zoo.waw.pl) oraz fanpage’u Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie znajdującym się na portalu internetowym facebook (www.facebook.com) oraz utrwalenie i zwielokrotnienie dowolną techniką w szczególności drukarską poprzez zamieszczenie w katalogu/magazynie drukowanym.
12. Uczestnik oświadcza, iż doręczona praca (utwór) jest jego wytworem i przysługują mu pełne prawa do jej wykorzystania i udzielenia licencji, o której mowa w pkt.11 powyżej.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie lub jego odwołania w dowolnym momencie.
Osoby odpowiedzialne za kontakt z mediami i wszelkie informacje dotyczące konkursu:
Anna Karczewska t: 508-989-887, (22) 619-69-09; a.karczewska@zoo.waw.pl
Ewa Ziółkowska t:, (22)619-56-28; e.ziolkowska@zoo.waw.pl

Reklama

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.