Kolejny akt oskarżenia w sprawie tzw. dzikiej reprywatyzacji nieruchomości w Warszawie

Kolejny akt oskarżenia w sprawie tzw. dzikiej reprywatyzacji nieruchomości w Warszawie.

Reklama
Reklama

Na dzisiejszej konferencji prasowej (9 września 2019 roku) Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro oraz Dyrektor Departamentu do Spraw Przestępczości Gospodarczej Michał Ostrowski poinformowali o skierowaniu 10 września 2019 r. przez Prokuraturę Regionalną we Wrocławiu do Sądu Rejonowego dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie kolejnego aktu oskarżenia przeciwko 13 osobom w związku z tzw. „dziką” reprywatyzacją nieruchomości położonych w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 63, ul. Mokotowskiej 40, ul. Emilii Plater 15, ul. Mazowieckiej 12, ul. Chopina 16, ul. Poznańskiej 14, ul. Hożej 23/25, ul. Hożej 25, Saskiej 56, ul. Schroegera 72, przy Placu Defilad, ul. Marszałkowskiej 141 i ul. Nowy Świat 28.

„Jedną z pierwszych obietnic, jakie podjąłem obejmując urząd Prokuratora Generalnego, było zatrzymania przestępczego procederu związanego z wyłudzeniami, oszustwami, który miał miejsce w Warszawie. Dotyczył on tysięcy osób, w tym starszych i schorowanych, których czyściciele kamienic wyrzucali na bruk” – powiedział Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro. Wskazał ponadto, iż aktualnie łącznie prowadzonych jest 106 postępowań dotyczących 470 nieruchomości warszawskich. W toku tych postępowań dokonano zabezpieczeń majątkowych na mieniu podejrzanych w kwocie ponad 140 milionów złotych. Wartość wręczonych podejrzanym korzyści majątkowych wyniosła ponad 45 milionów złotych.

Przewodniczący Komisji do Spraw Reprywatyzacji Nieruchomości – Sebastian Kaleta – podkreślił współpracę komisji i prokuratury owocującej kompleksowym wyjaśnieniem mechanizmów „dzikiej” reprywatyzacji.

Reklama
Reklama

Oskarżeni handlarze roszczeniami, prawnicy i urzędnicy

Objęci jutrzejszym aktem oskarżenia, to:

Mirosław B. – znany handlarz roszczeń,

Reklama
Reklama

Krzysztof D. – współpracownik i pełnomocnik Mirosława B.,

Jacek W. i Iwona P.-Ś. – Główni Specjaliści w Biurze Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy,

Kamil D. – Inspektor w Biurze Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy, Jakub R. – Zastępca Dyrektora Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy,

Gertruda J.-F. – Naczelnik w Biurze Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy,

Reklama
Reklama

Mariusz P. – kierownik w Biurze Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy,

Jerzy M., Jerzy B., Alina D. i Bogusława D.-R. – radcowie prawni w Biurze Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy

Leszek Z. – notariusz.

Oskarżonym zarzucono popełnienie łącznie 37 przestępstw.

„W Prokuraturze Regionalnej we Wrocławiu w 2016 r. został powołany zespół śledczy do spraw reprywatyzacji. Jest to siódmy akt skarżenia, który dotyczy trzynastu osób wśród których jest sześciu urzędników, czterech radców prawnych, notariusz oraz dwóch handlarzy roszczeniami” – powiedział Dyrektor Departamentu do Spraw Przestępczości Gospodarczej Michał Ostrowski.

Reklama
Reklama

Nieruchomości przejmowano za łapówki, mimo braku podstaw do zwrotu

W toku śledztwa ustalono, iż Mirosław B. podjął czynności dotyczące nieruchomości przy ul. Mokotowskiej 63, do której „roszczenie dekretowe” zakupił od ustalonego spadkobiercy. W toku wszczętego postępowania reprywatyzacyjnego Jakub R. – Zastępca Dyrektora Biura Gospodarki Nieruchomościami Dekretowymi Urzędu M. st. Warszawy w zamian za pozytywną decyzję reprywatyzacyjną dotyczącą tej nieruchomości zażądał łapówki w kwocie 2 mln złotych. Informację tę Mirosławowi B. przekazał Robert N., innemu handlarzowi roszczeń, także zainteresowanemu tą nieruchomością, z którym Mirosław B. współpracował. Obaj mężczyźni przeznaczyli swoje środki finansowe na łapówkę, którą Jakubowi R, za pośrednictwem jego matki, przekazał Robert N. Po jej otrzymaniu, mimo braku podstaw prawnych, Jakub R. wydał decyzję administracyjną o ustanowieniu użytkowania wieczystego do zabudowanego gruntu położonego przy ul. Marszałkowskiej 63.

W sprawie nieruchomości położonych przy ul. Emilii Plater 15 i Mokotowskiej 40 w imieniu Mirosława B. działał aktywnie Krzysztof D. Zarówno on, jak i jego mocodawca wiedzieli, że wnioski o zwrot tych nieruchomości są bezpodstawne. Mimo tego 3 listopada 2011 r. w odniesieniu do gruntu przy ul. Emilii Plater 15, jak również 23 stycznia 2012 r. w odniesieniu do nieruchomości położonej przy ul. Mokotowskiej 40 dwa wnioski o ustanowienie użytkowania wieczystego wpłynęły do Biura Gospodarki Nieruchomościami. Mariusz P. – kierownik tego Biura – spowodował, aby wnioski te trafiły do rozpoznania do referatu Jacka W. – w istocie niewłaściwego do ich rozpoznania. Wnioski te leżały bez rozpoznania. Z uwagi na to Mirosław B., skontaktował się z Robertem N., który z kolei spotkał się przed siedzibą BGN w samochodzie z Jackiem W. (z którym układy korupcyjne łączyły go już od 2008 r.). Tam Jacek W. zażądał za sporządzenie projektu decyzji reprywatyzacyjnej łapówki w kwocie 20 000 zł, płatnej po wydaniu decyzji reprywatyzacyjnej, a przed jej uprawomocnieniem. Po wydaniu decyzji Jacek W. poinformował o tym Krzysztofa D. i Roberta N., a ten wręczył mu umówioną łapówkę. Podobnie rzecz przebiegła w wypadku nieruchomości przy ul. Emilii Plater 15, przy czym kwota łapówki wyniosła 10 tysięcy złotych. Szkoda Skarbu Państwa związana z tymi transakcjami wyniosła 19.684.101 zł.

Reklama
Reklama

Akty notarialne o oddanie gruntów przy ul. Emilii Plater 15 i Mokotowskiej 40, w oparciu o decyzje opracowane przez Jacka W., zostały sporządzone w Kancelarii Notarialnej Leszka Z.

W toku śledztwa ustalono ponadto, iż Jacek W. przyjął jeszcze łapówki w związku z procesami reprywatyzacyjnymi dotyczącymi nieruchomości: przy ul. Mazowieckiej 12 i Chopina 16 w kwocie 20 tysięcy złotych, przy ul. Poznańskiej 14 w kwocie 10 tysięcy zł i przy ul. Hożej 23/25 w kwocie 20 000 zł. Z kolei inspektor Biura Gospodarki Nieruchomościami Kamil D. przyjął łapówkę w kwocie nie mniejszej niż 20 000 zł. w zamian za przychylność przy rozpoznaniu wniosku reprywatyzacyjnego dotyczącego gruntu pochodzącego z dawnej nieruchomości położnej przy ul. Saskiej 56 w Warszawie.

Wielomilionowe szkody Skarbu Państwa

Reklama
Reklama

W toku postępowania ustalono, iż szkoda wyrządzona spadkobiercom oraz Skarbowi Państwa wyniosła 91 milionów 603 tysięcy 760 zł. Kwota wręczonych łapówek wyniosła 2 miliony 100 tysięcy złotych.

Ustalone w toku śledztwa okoliczności wskazują na szereg uchybień postępowań administracyjnych poprzedzających wydanie decyzji reprywatyzacyjnych. Procedowanie wskazuje, że oskarżeni urzędnicy Biura Gospodarki Nieruchomościami, jak również radcowie prawni, działali w celu uzyskania nienależnej korzyści majątkowej przez Mirosława B. i innych osób w postaci prawa użytkowania wieczystego omawianych gruntów. Jacek W. i Kamil D., którzy w zamian za otrzymane łapówki przeprowadzili postępowania administracyjne, nie sprawdzając podstawowych informacji istotnych w sprawach, opierając się wyłącznie na wnioskach o wszczęcie procedury reprywatyzacyjnej i działając wbrew przepisom prawa i własnym zakresom obowiązków, doprowadzili do wszczęcia niezasadnych postępowań administracyjnych w dawno już i prawomocnie zakończonych sprawach. Oskarżeni urzędnicy nie reagowali na uchybienia Jacka W. czy Kamila D., parafowali i podpisywali niezgodne z prawem projekty decyzji zwrotowych przy ul. Mokotowskiej 40, ul. Emilii Plater 15, ul. Hożej 25, Saskiej 56, ul. Schroegera 72, przy Placu Defilad, ul. Marszałkowskiej 141 i ul. Nowy Świat 28.

Oskarżonym zarzucono popełnienie łącznie 37 przestępstw

Reklama
Reklama

Mirosławowi B. zarzucono popełnienie dwóch przestępstw przekupstwa na kwotę 2 miliony 30 tysięcy złotych przekazanych funkcjonariuszom publicznym Jakubowi R. (2 miliony zł) i Jackowi W. (30 tysięcy złotych) – tj. czynów z art. 229 par. 4 kk i 229 par.3 kk oraz współdziałania z funkcjonariuszami publicznymi Jackiem W., Mariuszem P., Gertrudą J.-F., Jerzym B. oraz Jakubem R. w celu nadużycia przez nich uprawnień dla osiągnięcia przez Mirosława B. korzyści majątkowej (art. 21 par. 2 kk w zw. z art. 231 par 2 kk).

Jackowi W. zarzucono pięć przestępstw przyjęcia łapówek w łącznej kwocie 80 tysięcy (art. 228 par. 1 i 3 kk) oraz jedno przestępstwo niedopełnienia obowiązków w toku realizacji zadań związanych z zakresem działań Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy (art. 231 par. 1).

Kamil D. usłyszał zarzut przyjęcia łapówki w kwocie 20 tysięcy złotych (art. 228 par. 1 kk).

Reklama
Reklama

Jakubowi R. zarzucono przestępstwo niedopełnienia obowiązków w toku realizacji zadań związanych z zakresem działań Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy w celu osiągnięcia przez Mirosława B. korzyści majątkowej (art.231 par. 2 kk).

Jerzy M. został oskarżony o cztery przestępstwa polegające na niedopełnieniu obowiązków, mając przy tym na względzie interes publiczny w toku realizacji zadań związanych z zakresem działań Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy, czym działał na szkodę interesu publicznego – Skarbu Państwa w łącznej kwocie nie mniejszej niż 68 milionów złotych (art. 231 par. 1 kk).

Gertrudzie J.-F. i Mariuszowi P. zarzucono popełnienie przestępstw niedopełnienia obowiązków, w toku realizacji zadań związanych z zakresem działań Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy, w celu osiągniecia przez inne osoby korzyści majątkowej, czym działali na szkodę interesu publicznego – Skarbu Państwa w łącznej kwocie ponad 91 milionów złotych (art.231 par. 1 i 2 kk).

Reklama
Reklama

Jerzy B. usłyszał zarzuty popełnienia przestępstw niedopełnienia obowiązków w toku realizacji zadań związanych z zakresem działań Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy w celu osiągniecia przez inne osoby korzyści majątkowej czym działał na szkodę interesu publicznego – Skarbu Państwa w łącznej kwocie nie mniejszej niż 23 miliony złotych ( art. 231 par. 1 i 2 kk).

Krzysztofowi D. zarzucono popełnienie przestępstwa polegającego na współdziałaniu z funkcjonariuszami publicznymi przy popełnianiu przez nich czynów zabronionych polegających na niedopełnieniu obowiązków i przekroczeniu uprawnień w celu osiągniecia przez Mirosława B. korzyści majątkowej polegającej na uzyskaniu prawa użytkowania wieczystego (art. 21 par. 2 kk w zw. z art. 231 par 2 kk ).

Leszkowi Z. zarzucono popełnienie przestępstw, polegających na niedopełnieniu obowiązków przy sporządzeniu wadliwych aktów notarialnych, w celu osiągniecia korzyści majątkowej w postaci wynagrodzenia za dokonanie czynności prawnej (art. 231 par 2 kk). Alinie D., Bogusławie D.-R., i Iwonie P.-Ś. – popełnienie przestępstw z polegających na niedopełnieniu w toku realizacji zadań związanych z zakresem działań Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy (art. 231 par. 1 kk).

Reklama
Reklama

„Prokuratura prowadzi działania o charakterze cywilnym i administracyjnym mające na celu odzyskanie nieruchomości przez Skarb Państwa lub gminę. Aktualnie toczy się 700 postępowań administracyjnych i sądowych, zaś w 300 sprawach prokuratorzy wnieśli sprzeciwy od decyzji administracyjnych” – poinformował Dyrektor Departamentu do Spraw Przestępczości Gospodarczej Michał Ostrowski.

Należy podkreślić, iż to kolejny akt oskarżenia dotyczący tzw. „dzikiej” prywatyzacji nieruchomości warszawskich. Do tej pory skierowano siedem aktów oskarżenia.

 
Źródło informacji: Prokuratura Krajowa

[quads id=3]

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.