Festiwal Zumba® Fitness Mokotów

28 listopada 2020 roku zapraszamy na kolejną BEZPŁATNĄ imprezę „Festiwal Zumba® Fitness”
Impreza ma charakter otwarty, może w niej wziąć udział każdy, bez względu na wiek, kondycję czy doświadczenie.

Nie zabraknie waszych ulubionych instruktorów oraz dodatkowych atrakcji i niespodzianek.

28 listopada 2020, godz. 16:00

OSiR Mokotów, ul. Niegocińska 2a

Organizatorzy:
Urząd Dzielnicy Mokotów
Stowarzyszenie Zawsze w Formie


REGULAMIN IMPREZY “Festiwal Zumba® Fitness”

1. Organizatorem wydarzenia jest Urząd dzielnicy Mokotów oraz Stowarzyszenie „Zawsze w Formie”

2. Data i miejsce wydarzenia: – OSiR Mokotów, ul. Niegocińska 2a, Warszawa

3. Każdy uczestnik wydarzenia zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. W przypadku, gdy uczestnikiem wydarzenia jest osoba niepełnoletnia, Regulamin dotyczy jej prawnych opiekunów.

4. Udział w wydarzeniu jest dobrowolny i bezpłatny.

5. W wydarzeniu mogą brać udział osoby, które ukończyły 18 rok życia. Osoby poniżej 18 roku życia mogą w nim uczestniczyć wyłącznie pod opieką i nadzorem osób dorosłych, które ponoszą odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo.

6. Organizator wydarzenia określa limit uczestniczących w nim osób i w przypadku jego przekroczenia zastrzega sobie prawo do nie dopuszczenia kolejnych osób do udziału w wydarzeniu.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i miejsca organizacji wydarzenia.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zgubienie własności Uczestnika wydarzenia jak również za szkody wyrządzone przez Uczestnika podczas uczestnictwa w wydarzeniu.

9. Użytkowanie przez Uczestnika wydarzenia pomieszczeń i sprzętu, udostępnianych dla organizacji wydarzenia odbywa się zgodnie z ich przeznaczeniem. Uczestnik wydarzenia jest zobowiązany do zachowania porządku i pozostawienia pomieszczeń w stanie nienaruszonym.

10. Zniszczenie mienia dokonane przez Uczestnika na terenie wydarzenia spowoduje jego obciążenie kosztami oraz odpowiedzialnością cywilno-karną.

11. Materialną odpowiedzialność za usunięcie i naprawienie szkód spowodowanych przez Uczestnika wydarzenia ponosi on sam lub jego prawny opiekun.

12. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w wydarzeniu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku (uszczerbek na zdrowiu), odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych, a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w wydarzeniu mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Zapoznanie się z regulaminem oznacza, że uczestnik: rozważył i ocenił zakres oraz charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w wydarzeniu uczestniczy dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność.

13. Organizator nie ubezpiecza Uczestników wydarzenia i nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki podczas uczestnictwa w wydarzeniu. Na miejscu imprezy obecna będzie opieka medyczna.

14. Uczestnik wydarzenia może być narażony na ciągłe przebywanie w strefie dźwięków.

15. Uczestnik wydarzenia oświadcza, że posiada pełną zdolność do udziału w wydarzeniu. Uczestnik oświadcza, że nie posiada żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w wydarzeniu i uczestniczy w warsztatach na własne ryzyko i odpowiedzialność.

16. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów w trakcie wykonywania ćwiczeń, tj. znaczne pogorszenie samopoczucia, bóle kręgosłupa, stawów, mdłości, zawroty głowy, uszkodzenia słuchu, dolegliwości wzrokowe i inne — należy przerwać udział w wydarzeniu i zgłosić dolegliwości pomocy medycznej, obsłudze imprezy lub instruktorowi.

17. W trakcie wydarzenia zabrania się spożywania posiłków, żucia gumy lub brania do ust tabletek i innych przedmiotów mogących spowodować zadławienie.

18. Przebywając na wydarzeniu należy bezwzględnie podporządkować się poleceniom organizatorów.

19. Na teren wydarzenie zabrania się wprowadzania zwierząt.

20. Organizator wydarzenia zastrzega sobie prawo do rejestracji foto i video przebiegu wydarzenia na potrzeby dokumentacji, promocji, relacji wydarzenia.

21. Uczestnik wydarzenia wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie, utrwalanie, powielanie wykonanych w trakcie wydarzenia zdjęć oraz filmów za pośrednictwem dowolnych mediów społecznościowych, w materiałach informacyjno – promocyjnych oraz materiałach pamiątkowych. Jednocześnie Uczestnik zrzeka się praw związanych z kontrolą i zatwierdzaniem każdorazowego wykorzystania fotografii i filmów z jego wizerunkiem.

22. W trakcie wydarzenia obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, spożywania i wnoszenia alkoholu, środków odurzających, psychotropowych i działających podobnie do alkoholu. Zabrania się przychodzenia i uczestnictwa w wydarzeniu w stanie nietrzeźwości, w stanie wskazującym na spożycie alkoholu oraz pod wpływem środków odurzających, psychotropowych i działających podobnie do alkoholu.

23. Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania porządku publicznego, poleceń służb porządkowych oraz poszanowania pozostałych Uczestników. Organizator ma prawo usunąć z terenu imprezy osoby, które zakłócają porządek publiczny, przebieg imprezy lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.

24. Zabrania się nagrywania oraz innego utrwalania zajęć podczas wydarzenia bez uzyskania od Organizatora zgody w formie pisemnej.

25. Organizator zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany Regulaminu bądź wprowadzenia dodatkowych zapisów bez podawania przyczyn.

26. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie rozstrzyga Organizator. Regulamin podlega przepisom prawa polskiego i zgodnie z nim będzie interpretowany.

27. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu Obiektu OSiR Mokotów na którym odbędzie się wydarzenie.

28. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania wytycznych sanitarnych w związku z występującym stanem zagrożenia epidemicznego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Reklama

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.