Co z opłatą za użytkowanie wieczyste za rok 2019?

Co z opłatą za użytkowanie wieczyste za rok 2019?

Uwłaszczenie wprowadziło chaos do polskich miast. Z problemami zmagają się zarówno samorządy jak i mieszkańcy. A ustawa pomimo dwukrotnej nowelizacji nadal jest pełnym sprzeczności bublem.

Nie można pisać prawa w nocy na kolanie. To kolejny przykład bardzo nieudolnie przygotowanej i wprowadzonej reformy. Narzuconej odgórnie, bez jakiejkolwiek konsultacji z samorządem. Efektem jest chaos. Na czym tracą mieszkańcy – mówi Rafał Trzaskowski, Prezydent m.st. Warszawy. – Już w ubiegłym roku zwracaliśmy uwagę ustawodawcy na ewidentne błędy. Musieliśmy sami opracować wszelkie niezbędne wzory dokumentów i procedury. A niektórych problemów nadal skutecznie nie rozwiązano – dodaje. 

Przypomnijmy. Z dniem 1 stycznia br. byli użytkownicy wieczystości zostali właścicielami gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe.

Niestety ustawa z 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów okazała się legislacyjnym bublem. Wzbudza wątpliwości m.in. w kwestii billboardów, budynków z roszczeniami, samowoli budowlanych oraz obiektów wzniesionych wbrew zapisom umowy o użytkowaniu wieczystym. Generuje dodatkowe obowiązki i problemy odnośnie charakteru tzw. opłaty przekształceniowej, pomocy publicznej, czy też dwukrotnych kosztów nabycia przy podziale i wywłaszczeniu nieruchomości pod drogę publiczną. Prawo jest również niejasne w kwestii przesłanek wyłączających przekształcenie.

Co z opłatą za użytkowanie wieczyste za rok 2019?

– Największe zamieszanie dotyczy opłat rocznych za użytkowanie wieczyste.  W jednej ustawie przewidziano 12-miesięczny okres na wydanie zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie, a w innej nie skorygowano terminu zapłaty opłaty rocznej, którą trzeba uiścić do 31 marca. Dlatego przygotowaliśmy rozwiązanie dla mieszkańców, którzy nie dostali zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie – informuje prezydent.

Przypomnijmy. 31 marca upływa termin wnoszenia opłat rocznych za użytkowanie wieczyste – art. 71 pkt 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami: „opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok”). Wielu dotychczasowych użytkowników wieczystych do końca marca nie dowie się czy ich nieruchomość już uległa przekształceniu czy też nastąpi to w innym terminie, po wykonaniu dodatkowych czynności np. z dniem wyłączenia z księgi wieczystej gruntów niespełniających warunków.

Osoby, które nie otrzymały zaświadczenia mogą po prostu wnieść „starą” opłatę za rok 2019. Po wydaniu dokumentu potwierdzającego przekształcenie ta wpłata zostanie przeksięgowana na poczet tzw. opłaty przekształceniowej. Taka procedura obowiązuje we wszystkich dzielnicach – mówi prezydent Rafał Trzaskowski.

Warunkiem przeksięgowania i zaliczenia wpłaty będzie złożenie dyspozycji przeksięgowania zapłaconej opłaty. Nadpłaty powstałe po przeksięgowaniu opłaty będą zwracane, na wniosek mieszkańców, przez urzędy dzielnic.

Przekształcenie tzw. gruntów mieszanych

Przekształceniu podlegają jedynie grunty zabudowane budynkami mieszkalnymi. W przypadku tzw. nieruchomości mieszanych, na których oprócz budownictwa mieszkaniowego znajduje się również infrastruktura techniczna i przeznaczona na inne cele (np. budki z pieczywem), przekształcenie nastąpi dopiero po wydzieleniu z nieruchomości gruntu, który jest zabudowany budynkiem innym niż budynek mieszkalny.

W stolicy 98-proc. bonifikata

Przekształcenie z mocy prawa nastąpiło 1 stycznia 2019 r. Nowy właściciel gruntu ponosi opłatę na rzecz dotychczasowego właściciela gruntu w wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego. Opłata jest wnoszona przez okres 20 lat.

Jednostki samorządu terytorialnego mogły udzielić, na podstawie uchwały rady, bonifikaty od tej opłaty. Stołeczni radni zdecydowali, że warszawianki i warszawiacy otrzymali 98-procentową bonifikatę od opłaty jednorazowej. Dzięki temu ponad 440 tys. mieszkańców zaoszczędzi znaczne kwoty. I otrzyma bonifikatę w tej wysokości niezależnie od tego w którym roku nastąpiło przekształcenie (nie zastosowano gradacji jak w innych miastach).

Warszawiacy – bezpłatnie i bez konieczności składania jakichkolwiek wniosków – otrzymają zaświadczenia potwierdzające przekształcenie od urzędów dzielnic. W dokumencie będzie informacja o wysokości opłaty przekształceniowej.

Na razie do warszawiaków trafiło ok. 3 tys. takich dokumentów – informuje prezydent.

Po otrzymaniu zaświadczenia mieszkańcy, którzy będą chcieli skorzystać z bonifikat i wnieść opłatę jednorazową muszą zgłosić taki zamiar do urzędu dzielnicy, który w ciągu 14 dni poinformuje ich o wysokości opłaty jednorazowej.

Po wniesieniu opłaty jednorazowej, mieszkańcy w ciągu 30 dni otrzymają z urzędu dzielnicy zaświadczenie, potwierdzające spłatę należności.

Podwyżek nie będzie

Na koniec chciałbym uspokoić mieszkańców, podwyżek opłat nie będzie – dodaje prezydent.

Wszystkie osoby, którym zaktualizowano opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego po 5 października 2018 r. (i nie doręczono im skutecznie wypowiedzenia przed 1 stycznia br.) będą miały naliczoną opłatę przekształceniową według starej stawki rocznej, sprzed aktualizacji.

Uregulujemy stan gruntów spółdzielczych

Wiele bloków spółdzielczych w stolicy stoi na gruncie o nieuregulowanym stanie prawnym. Problem dotyczy kilkudziesięciu osiedli w niemal wszystkich dzielnicach stolicy. W czasach PRL-u spółdzielniom przydzielano bowiem grunty bez uwzględnienia ich stanu prawnego, nie brano również pod uwagę ewentualnych roszczeń dawnych właścicieli, czy kwestii geodezyjnych (obecnie bloki stoją na kilku działkach, należących do różnych właścicieli). Co uniemożliwia ich uwłaszczenie na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Miasto zajmuje się już tym problemem i spotyka ze spółdzielcami. Planowane jest również powołanie specjalnego zespołu, którego zadaniem będzie sprawne przeprowadzenie niezbędnych regulacji.

Warszawskie spółdzielnie muszą pamiętać o złożeniu do 1 kwietnia br. oświadczenia dotyczącego podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Co do zasady spółdzielnie mieszkaniowe będą miały możliwość rozłożenia na 99 lat opłat przekształceniowych za grunty związane z wyodrębnionymi lokalami użytkowymi oraz wniesienia opłaty jednorazowej z bonifikatą za przekształcenie gruntów związanych z lokalami mieszkalnymi.

W ten sposób spółdzielnie skorzystają z bonifikaty, bez konieczności uzyskania pomocy publicznej.

źródło: UM Warszawa / Fot. R. Motyl

Reklama

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.