12. edycja festiwalu WARSZAWA W BUDOWIE

12. edycja festiwalu WARSZAWA W BUDOWIE

W centrum tegorocznej edycji festiwalu znalazła się wspólnota – rozumiana w najprostszy i najbardziej bezpośredni sposób, jako wymiana praktycznych umiejętności oraz sąsiedzkich doświadczeń. Definiowana przez pojęcia troski i uważności, ale i kontakty międzyludzkie czy otoczenie, które jej sprzyjają.

Otwarcie wystawy: 2 października 2020 (piątek), godz. 15:00-21:00

Festiwal, który dotąd skupiał się na architekturze i projektowaniu miasta, przesuwa akcent z ulic i placów Warszawy na kwestie społecznych relacji jej mieszkanek i na potrzeby mieszkańców, zapraszając małe grupy i mikrospołeczności do współpracy przy tworzeniu programu wspólnych działań.

Starając się znaleźć COŚ, musimy zmierzyć się z pytaniami: Czy możliwe jest życie wspólnotowe przy jednoczesnym zachowaniu prywatności? W jaki sposób – wobec postępującej w czasie pandemii nieufności – rozumieć gościnność? Jakie remedium na pogłębiające się podziały społeczne proponują artystki i artyści? Czy w sytuacji zagrożenia warto dzielić z sąsiadami coś więcej niż klatkę schodową?

Na tegoroczną, 12. już, edycję festiwalu WARSZAWA W BUDOWIE składają się dwie równorzędne części: wystawa oraz program wydarzeń realizowanych w oparciu o działania ośmiu grup roboczych. Stałej ekspozycji w Muzeum nad Wisłą towarzyszyć będzie cykl debat, warsztatów, oprowadzań oraz dyskusji.

Z wielu projektów prezentowanych na wystawie wynika, że wypracowanie konsensusu, umożliwiającego wspólne życie, może okazać się najlepszą inwestycją dla miasta. W ciągu zaledwie kilku miesięcy pandemia odcięła społeczeństwo od wielu form uczestnictwa i współobecności w sferze publicznej – spotkań, zgromadzeń, demonstracji, walnych czy towarzyskich zebrań. Trudno sobie jednak wyobrazić dobrze funkcjonujące społeczeństwo bez gościnności, wsparcia i opieki. Dlatego jednym z głównych zagadnień podejmowanych w tegorocznej edycji festiwalu jest możliwość aktywnego angażowania się mieszkańców w kształtowanie swojego otoczenia, w szczególności w co-housingi, w jakie organizują się seniorzy.

Kryzys dotykający dziś niemal wszystkie dziedziny życia może być punktem wyjścia do przemyślenia uniwersalnych wartości bez względu na polityczne podziały. Troskę łatwo jednak przeoczyć. Nie należy jej także mylić z aktem dobroczynności. Można ją zawłaszczyć i eksploatować, a nieraz przyjmuje ona formę patetycznego pochylania się nad słabszymi.

Festiwal WARSZAWA W BUDOWIE zajmował się dotąd architekturą i planowaniem przestrzennym miasta. Istnieje jednak wiele innych obszarów, które mają równie duży wpływ na jakość życia w Warszawie i mogą okazać się kluczowe dla lokalnych społeczności: wzajemna pomoc i wspieranie się w codziennych czynnościach, świadome zarządzenie danymi cyfrowymi, które może dobrze służyć wspólnotom, czy podtrzymywanie dialogu społecznego i zaproszenie do niego nowych mieszkanek i mieszkańców. Właśnie w te ostatnie działania mogą włączyć się instytucje kultury. Pandemia gwałtowanie zmieniła świat, pozbawiła nas złudzenia, że możemy przewidzieć najbliższą przyszłość. A powrót do starego porządku wydaje się tym razem niemożliwy. Jednym z kluczowych wyzwań, stojących także przed Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie – szczególnie w kontekście budowanej właśnie nowej siedziby na placu Defilad – jest potrzeba zdefiniowania na nowo misji instytucji kultury i sztuki.

12. edycja festiwalu WARSZAWA W BUDOWIE to kilkumiesięczny proces poznawania, warsztat z dzielenia się doświadczeniami i współpracy. Ma nam pomóc zobaczyć nowy, ujawniony podczas pandemii potencjał miasta: COŚ WSPÓLNEGO.

Kuratorzy:
Tomasz Fudala
Natalia Sielewicz

Uczestniczki i Uczestnicy:
Sara Alexandre, Marta Bartkowska, Józefina Bartyzel, Maria Beburia, Pamela Bożek, Paweł Brylski, Artur Celiński, Agnieszka Cieśla, Marta Czyż, Wojciech Dada, Aleksandra Dengo, Agata Diduszko-Zyglewska, Marianna Dobkowska, Rafał Dominik, Agnieszka Dragon Magdalena Drągowska, Michał Frydrych, Taras Gembik, Zuza Golińska, Katarzyna Górna, Anna Grajewska, Karolina Grzywnowicz, Rafał Jakubowicz, Aleksandra Kardach-Zbroja, Ida Karkoszka, Kacper Kępiński, Daniel Kotowski, Dominika Kowynia, Marta Krześlak, Kaja Kusztra, Kasper Lecnim, Michał Łukaszuk, Ewa Majewska, Martyna Miller, Julia Minasiewicz, Jan Możdżyński, Amy Muhoro i Weronika Wysocka, Noemi Ndoloka Mbezi, Margaret Ohia-Nowak, Oleg&Kaśka, Adriana Petriczko, Kamil Pierwszy (Galeria Serce i Śmierć Człowieka), Post Noviki, Marta Przasnek, Marta Przybył, Mariola Przyjemska , Alicja Rogalska, Jakub Rudziński, Irmina Rusicka, Daniel Rycharski, Tomasz Saciłowski, Beata Siemieniako, Marta Skowrońska-Markiewicz, Mikołaj Sobczak, Kacha Szaniawska, Jakub Szreder, Małgorzata Mirga-Tas, Marta Trakul-Masłowska, Agata Twardoch, Marta Udoh, Ogi Ugonoh, Jolanta Woch, Katarzyna Wojtczak, Jan Eustachy Wolski, Alicja Wysocka, Grupa Za* (Yura Biley, Vera Zalutskaya, Yulia Krivich), Weronika Zalewska, Jan Zygmuntowski, Artur Żmijewski, Paweł Żukowski.

WYSTAWA OTWARTA W MUZEUM NAD WISŁĄ:
WT–CZW 12.00–19.00
PT 12.00–20.00
SB 11.00–20.00
ND 11.00–18.00

Nad programem wydarzeń towarzyszących pracowało siedem grup roboczych:
Misja instytucji, Blyzkist, Mieszkać razem, Przyszłość danych, Czarne jest polskie, Językowa, Samorządowa.

Program wydarzeń towarzyszących realizowany będzie w dwóch trybach: stacjonarnym oraz online.

Więcej informacji: https://artmuseum.pl/pl/wystawy/warszawa-w-budowie-xii


This year’s edition of the WARSAW UNDER CONSTRUCTION Festival focuses on the notion of community – community understood in most simple and direct terms as an exchange of practical skills and neighbourhood involvement and defined by ideas of care and mindfulness, as well as interpersonal relations and environments that foster them.

The festival, which so far was dedicated to architecture and urban planning, shifts the emphasis from the streets and squares of Warsaw to issues of social relations and the needs of residents and invites smaller groups and micro-communities to collaborate on creating a programme of joint activities.

While trying to find SOMETHING, we must face a number of questions: Can we lead a community life while maintaining privacy? How should we understand hospitality in the face of growing distrust during the pandemic? What kinds of remedies are proposed by artists to deal with increasing social divisions? In a state of crisis, would it be worth sharing something more than a staircase with our neighbours?

The 12th edition of WARSAW UNDER CONSTRUCTION consists of two equivalent parts: an exhibition and a programme of events based on the activities of eight working groups. The permanent exhibition at the Museum on the Vistula will be accompanied by a series of debates, workshops, guided tours, and discussions.

As demonstrated by many of the projects presented at the exhibition, building a consensus that would enable us to live together/ live in COMMON? may be the best investment for the city. In just a few months, the pandemic cut us off from various forms of participation and co-presence in the public sphere –meetings, demonstrations, work and social gatherings. Of course, it is difficult to imagine a well-functioning society without hospitality, support, and care. Therefore, one of the main issues raised in this year’s edition of the festival is the possibility of active involvement of residents in shaping their surroundings, in particular in co-housing, self-organised by senior citizens.

The crisis affecting almost all areas of life can be the starting point for rethinking universal values, regardless of political divisions. However, it is easy to overlook the importance of care. It also shouldn’t be confused with an act of charity. It can be easily appropriated and exploited, and sometimes it takes the form of empty, pompous acts.

In its previous editions, WARSAW UNDER CONSTRUCTION Festival has mainly focused on architecture and urban planning. However, there are many other areas that have an equally large impact on the quality of life in Warsaw and may turn out to be crucial for local communities: mutual aid and support in everyday activities, conscious management of digital data that can serve communities, or maintaining social dialogue and inviting new residents to join it. Cultural institutions can join in these activities. The pandemic has radically changed the world and deprived us of the illusion that we can predict the near future. And this time, a return to the old order seems impossible. One of the key challenges faced by the Museum of Modern Art in Warsaw – particularly in the context of our new headquarters, currently under construction in Defilad Square – is the need to redefine the mission of cultural and art institutions.

The 12th edition of WARSAW UNDER CONSTRUCTION is a several-month-long learning and collaborative process, a workshop on sharing experiences. It aims to help us see the new potential of the city, revealed during the pandemic: SOMETHING COMMON.

Curators:
Tomasz Fudala
Natalia Sielewicz

Contributors:
Sara Alexandre, Marta Bartkowska, Józefina Bartyzel, Maria Beburia, Pamela Bożek, Paweł Brylski, Artur Celiński, Agnieszka Cieśla, Marta Czyż, Wojciech Dada, Aleksandra Dengo, Agata Diduszko-Zyglewska, Marianna Dobkowska, Rafał Dominik, Magdalena Drągowska, Michał Frydrych, Taras Gembik, Zuza Golińska, Katarzyna Górna, Anna Grajewska, Karolina Grzywnowicz, Rafał Jakubowicz, Aleksandra Kardach-Zbroja, Ida Karkoszka, Kacper Kępiński, Daniel Kotowski, Dominika Kowynia, Marta Krześlak, Kaja Kusztra, Kasper Lecnim, Michał Łukaszuk, Ewa Majewska, Martyna Miller, Julia Minasiewicz, Jan Możdżyński, Amy Muhoro i Weronika Wysocka, Noemi Ndoloka Mbezi, Margaret Ohia-Nowak, Oleg&Kaśka, Adriana Petriczko, Kamil Pierwszy (Galeria Serce i Śmierć Człowieka), Post Noviki, Marta Przasnek, Marta Przybył, Mariola Przyjemska , Alicja Rogalska, Jakub Rudziński, Irmina Rusicka, Daniel Rycharski, Tomasz Saciłowski, Beata Siemieniako, Marta Skowrońska-Markiewicz, Mikołaj Sobczak, Kacha Szaniawska, Jakub Szreder, Małgorzata Mirga-Tas, Marta Trakul-Masłowska, Agata Twardoch, Marta Udoh, Ogi Ugonoh, Jolanta Woch, Katarzyna Wojtczak, Jan Eustachy Wolski, Alicja Wysocka, Grupa Za* (Yura Biley, Vera Zalutskaya, Yulia Krivich), Weronika Zalewska, Jan Zygmuntowski, Artur Żmijewski, Paweł Żukowski.

Exhibition open at the Museum on the Vistula:
TUE–THU 12:00–7:00 PM
FRI 12:00–8:00 PM
SAT 11:00–8:00 PM
SUN 11:00–6:00 PM

Seven working groups worked on the program of accompanying events:
Mission of the institution, Blyzkist, Live together, The future of data, Black is Polish, Linguistic, Local government.

The program of accompanying events will be implemented in two modes: stationary and online.

More info: https://artmuseum.pl/en/wystawy/warszawa-w-budowie-xii

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.