Otwarcie wystawy “Edi Hila. Malarz transformacji”

Edi Hila, "W pełnym słońcu", 2005, z serii Paradoksy, olej, płótno, ok. 89 × 135 cm, Kolekcja Briana McCarthy'ego i Daniela Sagera
UDOSTĘPNIJ
  •  
  •  
  •  
  •  

Otwarcie wystawy “Edi Hila. Malarz transformacji”.

2 marca 2018 roku zapraszamy do Muzeum nad Wisłą na otwarcie pierwszej retrospektywnej wystawy albańskiego malarza Ediego Hili, jednego z ostatnich przeoczonych mistrzów Europy Wschodniej. 

W ciągu ostatnich kilku lat Muzeum zaprezentowało wystawy monograficzne Iona Grigorescu, Júliusa Kollera, Marii Bartuszovej, zrealizowało projekty z Saniją Iveković i Tomislavem Gotovacem. Ale wystawa Hili wykracza poza badawczą ciekawość czy historyczną powinność. Powodem, dla którego Muzeum zajęło się w tej chwili dorobkiem albańskiego malarza jest jego dojmująca aktualność. Edi Hila jest artystą, który od początku nie dał się zwieść blichtrowi transformacji, zawsze śledząc podskórne zagrożenia, które ze sobą niosła.

Malarstwo Hili to przede wszystkim serie, gdzie temat przedstawiany jest w kilku obrazach. Realizm jego malarstwa jest szczególny, opiera się na uważnej obserwacji detalu, którą wykorzystuje do oddania psychologicznej prawdy obserwowanego zjawiska.

Edi Hila bardzo uważnie wybiera tematy, którym poświęca swoje serie malarskie. To sprawia, że transformacja w Europie Wschodniej w wersji tego artysty jest pozbawiona tak charakterystycznej dla wielu przedstawień przypadkowości i przygodności, nabiera wagi wydestylowanych ogólnych prawd, jakby Hila był jej ostatecznym kronikarzem. Jednym z powodów tak radykalnej redukcji może być ciążenie Hili w kierunku klasycyzmu, fascynacja renesansowymi źródłami malarstwa. Z kręgu jego zainteresowań niejako wyparował modernizm. To dlatego transformacja zderzona z klasyczną tradycją malarstwa, równowagą rozumianą w odległym duchu renesansu, wypada wyraźnie jako zaburzenie i zamach na harmonię i porządek. Ale z drugiej strony jest zakorzeniona w niedających się łatwo zakryć, choćby przez powierzchowną modernizację, ludzkich dylematach.

Kuratorzy wystawy: Kathrin Rhomberg, Erzen Shkololli, Joanna Mytkowska

Więcej o wystawie: https://artmuseum.pl/pl/wystawy/edi-hila-malarz-transformacji

Otwarcie wystawy: piątek 2 marca, godz. 19:00 – 22:00
Wystawa: 2 marca – 6 maja 2018


Exhibition opening: March 2, 7 PM – 10 PM
Exhibition “Edi Hila. Painter of Transformation”: 2.03 – 6.05.2018 

The Museum of Modern Art in Warsaw invites to the opening of the first retrospective exhibition of the Albanian painter Edi Hila, one of the last neglected masters from Eastern Europe.

Edi Hila’s exhibition at the Museum of Modern Art in Warsaw fits within a series of exhibitions devoted to overlooked artists from Eastern Europe. Over the past few years we have prepared monographic exhibitions of Ion Grigorescu, Július Koller and Mária Bartuszová, and carried out projects with Sanja Iveković and Tomislav Gotovac. But this project extends beyond scholarly curiosity or historical necessity. The reason we are addressing Hila’s oeuvre at this time is the acute currency of an artist who refused to be deceived by the trappings of the transformation, always tracing the subcutaneous threats it carried with it.

He primarily creates series treating a selected theme over several paintings. The realism of his painting is distinct, based on careful observation of detail, which he exploits to convey the psychological truth of the observed phenomenon.

Hila carefully selects the themes for his painting series. They possess the strength of authenticity of everyday observation as well as the universality of the existential principle. In his version, this strips the transformation in Eastern Europe of accident or adventure typical of many presentations, and gives it the weight of distilled general truths, as if he were its final chronicler. One of the reasons for such radical reduction may be Hila’s leaning toward classicism, a fascination with Renaissance sources of painting. It is as if modernism has evaporated from his field of interest and there are no dilemmas of modernity. This is why the transformation, in collision with the classical tradition of painting and balance understood in the distant spirit of the Renaissance, conveys so clearly the disruption and attack on harmony and order. On the other hand, it is rooted in human dilemmas that are hard to conceal, even with a veneer of modernization.

Curators: Kathrin Rhomberg, Erzen Shkololli, Joanna Mytkowska

More info: https://artmuseum.pl/en/wystawy/edi-hila-malarz-transformacji

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.